Legalizacija objekta

0
4480
Legalizacija objekta
Legalizacija objekta

Pri nakupu objekta se pozanimajte, da le ta ni zgrajen nelegalno, neskladno z dokumentacijo ali je nevaren za okolico in življenje ljudi. Če ste lastnik nelegalnega objekta, pa se čim prej lotite legalizacije.

Zakon o graditvi objektov ločuje nedovoljene gradnje na:

 • Nelegalna gradnja, ki predstavlja objekt brez ustrezne dokumentacije in dovoljenj.
 • Neskladna gradnja pomeni, da objekt ima dovoljenje, vendar se pojavljajo odstopanja od določil v tlorisnih in vertikalni gabaritih ali v naklonu strehe.
 • Nevarno gradnjo predstavlja objekt, ki je nevaren za premoženje, zdravje ali življenje ljudi ter okolico (odpadanje ometa strešne kritine itd.).

Ali je stavba, ki jo kupujemo, nelegalna

Če želite ugotoviti, ali je stavba, ki jo kupujete, nelegalna, od prodajalca zahtevaje predložitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja, svetuje Primož Šmajdek, APS arhitekturno in gradbeno projektiranje, ter dodaja, da primerjajte določila gradbenega dovoljenja s stanjem na terenu. Najboljši dokaz usklajenosti stanja je uporabno dovoljenje. V primeru nakupa poslovnega objekta ravno tako preverite ustreznost gradbenega in uporabnega dovoljenja. Za objekte zgrajene pred 31. decembrom 1967, naj prodajalec priloži potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje po zakonu. Pred nakupom preverimo še vpis objekta v uradne evidence. Če sami niste vešči vseh preverb, zaupajte le to strokovnjaku. V primeru nevšečnosti vas čakajo nepredvideni stroški.
Pomembna je tudi urejenost mej. Prodajalec naj pokaže mejnike parcele na kateri stoji objekt. V primeru neurejenosti mej boste imeli dodatne stroške.

Postopek in stroški legalizacije

Postopek legalizacije objekta je v grobem enak kot pridobivanje gradbenega dovoljenja za nov objekt, pojasni Primož Šmajdek. V obeh primerih pridobite gradbeno dovoljenje za objekt, razlika je le v tem, da pri legalizaciji dokazujete stvari za nazaj, saj objekt že stoji.

1. Urejeno lastništvo – najprej preverite lastništvo parcele na kateri je objekt. Objekt lahko legalizira samo lastnik.

2. Lokacijsko informacijo pridobite na občini, v kateri se nahaja objekt. Ni več zakonsko obvezen dokument, je pa zelo koristen. Z njim pridobite ključne informacije, kakšen objekt je lahko zgrajen na parceli, ti parametri pa so od občine do občine lahko različni. V večini primerov gre za:

 • vrsto objekta (stanovanjski, gospodarski …),
 • vrsto objekta glede na zahtevnost (nezahtevni, manj zahtevni …),
 • tlorisno velikost objekta in razmerje stranic,
 • zazidanost parcele (z zazidalnimi faktorji se preveri velikost parcele glede na velikost objekta),
 • etažnost in višina objekta,
 • vrsta in naklon strehe,
 • dodatni elementi na strehi (frčade in podobno).

3. Geodetski posnetek, ki ga izdela pooblaščeni geodet. Pred izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je z geodetskim posnetkom koristno preveriti:

 • potek priključnih komunalnih in energetskih vodov. Če ti potekajo po parcelah, ki niso v lasti investitorja, morate urediti služnosti.
 • odmike najbolj izpostavljenih delov objekta od sosednjih parcelnih mej. Če so ti manjši od predpisanih, morate pridobiti ustrezna soglasja.

4. Projekt PGD – projektant izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) glede na vrsto objekta. Za enostanovanjsko hišo ni treba izdelati načrta inštalacij. Vsak objekt mora biti skladen z določili občinskega prostorskega akta, v primeru odstopanj se predvidijo sanacijski ukrepi.

5. Pridobitev soglasij za priključitev komunalne in energetske infrastrukture. Če objekt leži na območju varovalnih pasov ali varovanih območij, morate pridobiti ustrezna soglasja.

6. Oddajte vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja na pristojni upravni enoti.

7. Na občini plačajte komunalni prispevek za objekt. Na nekaterih občinah je možno uveljavljati olajšave, če ste plačevali prispevke za gradnjo infrastrukture.

8. Pristojna upravna enota izda odločbo o plačilu degradacije in uzurpacije prostora. Znesek, ki ga plačate, je odvisen od vrste objekta in njegove površine. Če še niste v postopku pri gradbenem inšpektorju, je znesek nižji.

9. Upravna enota izda odločbo o plačilu gradbene takse, ki jo plačate pred izdajo gradbenega dovoljenja.

10. Vsi stroški pri legalizaciji so odvisni od vrste in velikosti objekta.

Za nezahtevne objekte vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja oddate na posebni vlogi, ki jo lahko izpolnite sami.

Nelegalna zgradba lahko popolnoma ustreza življenju v njej, vendar, ko boste želeli objekt dozidati ali rekonstruirati, bodo nastopile težave, zato Šmajdek svetuje, da vaš lastniški objekt legalizirate čim prej in ne prepustite teh postopkov dedičem.

Sodelujoči strokovnjaki:

Primož Šmajdek

Primož Šmajdek

http://www.opius.si/aps-kontakt

APS arhitekturno in gradbeno projektiranje

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here