Kdaj potrebujemo gradbeno dovoljenje

0
18358
Gradbeno dovoljenje
Gradbeno dovoljenje

Nedovoljeno gradnjo lahko poleg objekta v celoti predstavljajo tudi posamezni deli, med katerimi so tudi terasa, prizidek ali balkon. Kdaj je potrebno gradbeno dovoljenje?

Nedovoljeno gradnjo lahko poleg objekta v celoti predstavljajo tudi posamezni deli, med katerimi so tudi terasa, prizidek ali balkon. Da bi se izognili različnim inšpekcijskim ukrepom v primeru nedovoljene gradnje, morate poskrbeti za vse potrebne dokumente in urejeno gradbeno dovoljenje (GD).

Zakonske podlage in kazni

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov; Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje na zahtevne, manj zahtevne ter nezahtevne in enostavne objekte, določa pa tudi vzdrževanje objektov.

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov je potrebno v skladu z ZGO-1 priložiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

Zahtevi za gradnjo nezahtevnega objekta PGD ni treba priložiti, zahteva se vloži na posebnem obrazcu, v katerem se prikaže lega objekta, značilni prerezi ter oblikovanje objekta.

Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja, vendar pa je treba opozoriti, da se tudi ti objekti ne smejo postavljati v nasprotju s prostorskim aktom.

Najpogostejša vprašanja in primeri iz prakse

  • V večstanovanjski hiši smo se odločil za izgradnjo mansardnega stanovanja, pri čemer bi se zaradi vgradnje strešnih oken spremenila tudi zunanja podoba.

Za izgradnjo mansardnega stanovanja v večstanovanjski hiši je treba pridobiti GD po klasičnem postopku. Vgradnja strešnih oken, ki se izvaja brez posega v konstrukcijo objekta, se šteje za vzdrževanje objekta, za kar GD ni potrebno. Vzdrževanje objekta je namreč izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in se izvajajo brez posega v njegovo konstrukcijo.

  • Prenovili bomo mansardo. Zamenjali bomo strešno kritino in prestavili en zid.

Zamenjava (obnova) strešne kritine sodi v isto kategorijo del kot vgradnja strešnih oken (vzdrževanje objekta). Za menjavo strešne kritine torej, pod pogojem, da ne posegate v ostrešje kot nosilno kostrukcijo, ne potrebujete gradbenega dovoljenja. V kolikor je zid, ki ga želite prestaviti, nosilni zid, je GD treba pridobiti (PGD), v primeru da je ta zid nenosilen, pa gradbenega dovoljenja ni treba pridobiti.

  • Na strehi bomo vgradili strešna okna, da dobimo dodatno svetlobo. Strešna okna bodo vgrajena med špirovci.

Takšna vgradnja strešnih oken spada med vzdrževalna dela (to je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba). Za takšna dela ni treba pridobiti GD pod pogojem, da se ne posega v nosilno konstrukcijo. Če pa bi želeli izvesti strešna okna večja kot je prostor med špirovci, bi posegli v konstrukcijo, kar pomeni rekonstrukcijo objekta, za kar je treba pridobiti GD in vlogi priložiti PGD.

  • Na prostoru stare hiše bomo postavili novogradnjo. Potrebujemo GD za rušenje objekta? Kaj pa rušenje dela stavbe, npr. stopnišča ali stene v stanovanju?

Za rušenje celotnega objekta je treba pridobiti GD in priložiti PGD. GD se potrebuje tudi za rušenje delov stavbe, npr. stopnišča, saj se posega v nosilno konstrukcijo objekta. Pri rušenju sten pa je odvisno, ali gre za nosilne ali ne. Za rušenje nosilne stene je GD potrebno (poseg v nosilno konstrukcijo objekta), za rušenje nenosilnih sten pa gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti.

  • Odločili smo se za manjšo komunalno čistilno napravo.

Za gradnjo manjše komunalne čistilne naprave, to je zmogljivosti do vključno 50 PE (populacijskih enot), GD ni treba pridobiti. V kolikor je zmogljivosti naprave od 50 PE do vključno 200 PE pa je treba pridobiti GD za gradnjo nezahtevnega objekta.

  • Radi bi imeli garažo z nadstreškom.

Za garažo z nadstreškom, skupne tlorisne površine do vključno 20 m2, gradbenega dovoljenja ni treba pridobiti. V kolikor je površina garaže z nadstreškom od 20 m2 do vključno 50 m2,je treba pridobiti GD za gradnjo nezahtevnega objekta. Če bi želeli postaviti večji objekt (nad 50 m2), pa je treba vlogi za izdajo GD priložiti še PGD.

  • Kaj pa gradnja ograj in škarp (podpornih zidov)?

Za postavitev ograje, višine do vključno 2 m ne potrebujete gradbenega dovoljenja. Za ograje višine nad 2 m do vključno 3 m potrebujete GD za gradnjo nezahtevnega objekta (brez PGD), za ograje višje od 3 m pa potrebujete GD (PGD). Za podporni zid (škarpo), pri katerem je višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m, gradbenega dovoljenja ni treba pridobiti. V kolikor je višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m je treba pridobiti GD za gradnjo nezahtevnega objekta. Za podporne zidove z večjo višinsko razliko med zemljiščem pa je treba pridobiti GD (PGD).

Kazni za črno gradnjo

V primeru nedovoljene gradnje vas lahko doletijo različni inšpekcijski ukrepi. Upravni organ na podlagi odločb Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor, ali pa kadar se med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja  ugotovi, da je investitor že pričel z delom, prične po uradni dolžnosti postopek za izdajo odločbe za plačilo nadomestila za uzurpacijo in degradacijo prostora. Nadomestilo je investitor dolžan plačati na podlagi 157. člena ZGO-1. Podlaga za izračun nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora je Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila.

Na podlagi Uredbe so predvidena nadomestila v naslednji višini:

Vrsta objekta

Zahtevni objekt

Manj zahtevni objekt

Enostavni in nezahtevni objekt

Višina nadomestila

min. 200 točk (1 točka = 8 €)

80 – 3.000 točk (1 točka = 8 €)

40 – 1.000 točk (1 točka = 8 €)

Sodelujoči strokovnjaki:

Janja Krajnc

http://www.upravneenote.gov.si/maribor/

univ. dipl. inž. gradb., višji svetovalec II, UE Maribor

Irena Uršič

http://www.upravneenote.gov.si/maribor/

univ. dipl. inž. gradb., višji svetovalec I, Vodja oddelka za okolje in prostor, UE Maribor

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here