Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja

0
16954
Gradnja nepremičnine
Gradnja nepremičnine

Gradnja nepremičnine je lahko zapleten postopek, kjer potrebujete ogromno dokumentov. Za večino stvari bo poskrbel projektant, za lažje razumevanje pa si oglejte spisek dokumentov.

Zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja, vložite na krajevno pristojno upravno enoto. Izdelate jo na predpisanem obrazcu in s predpisano vsebino iz Priloge 11A: Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je sestavni del Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. (Obrazci in program za izpolnjevanje obrazcev dostopni na spletni stani https://www.gov.si/teme/graditev/). Zahtevi priložite še:

1.) Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) izdelano v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. Podpisana mora biti s stani projektanta in vodje projektiranja, ki je bil v času izdelave projektne dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice (ZAPS oz. IZS).

2.) Mnenja pristojnih mnenjedajalcev (vedno je potrebno najmanj mnenje pristojne občine). Izjemi sta:

  • če je nameravana gradnja na območju prostorskega izvedbenega akta, h kateremu so mnenjedajalci kot nosilci urejanja prostora dali vsebinsko ustrezno mnenje in se v njem izrekli, da pridobivanje mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni potrebno,
  • dokazilo o tem, da mnenje ni bilo izdano v roku (15 dni oziroma predpisanem roku, po posebnem predpisu, od prejema popolne zahteve za izdajo mnenja).

3.) Dokazila o pravici graditi (predložiti jih je treba, če lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičnini, kjer je predvidena gradnja, še ni vpisana v zemljiško knjigo):

  • dokazila o pravici graditi so:

–  notarsko overjena pogodba o pridobitvi te pravice, ki je predlagana za vpis v zemljiško knjigo,

–  sodna ali upravna odločba, ki vam (investitorju) omogoča gradnjo oziroma izvajanje del,

–  sklep o določitvi vas (investitorja) kot upravljavca nepremičnine, če gre za nepremičnino v lasti njegovega ustanovitelja, razen če je iz uradnih evidenc razvidno, da je investitor zakoniti upravljavec, ali

–  druga listina, ki v skladu z zakonom omogoča gradnjo oziroma izvajanje del.

Za izvedbo priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, elektro priključek ali cestni priključek), ki se izvajajo v cestnem telesu javne ali nekategorizirane ceste, ki so javno dobro oziroma v občinski ali državni lasti, kot dokazilo o pravici graditi na teh zemljiščih zadošča soglasje upravljavca javne ali nekategorizirane ceste za izvedbo gradnje v cestnem telesu.

Po oddaji zahteve

Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nepopolna (popolna zahteva je, če niso priloženi prej navedi dokumenti), upravni organ najpozneje v 15 dneh od njenega prejema zahteva dopolnitev.

Upravni organ (po izvedenem ugotovitvenem postopku skupaj s seznanitvijo stranskih udeležencev) izda oziroma zavrne izdajo gradbenega dovoljenja najkasneje v 2 mesecih od popolne zahteve za izdajo. V primerih, ko je potrebno usklajevanje z mnenjedajalci ali nadomeščanje mnenja, je rok za izdajo odločbe 3 mesece od vložitve popolne zahteve.

Gradbeno dovoljenje je pravnomočno po poteku 8 dni od njegove vročitve vsem strankam. Preneha veljati, če v 5 letih od njegove pravnomočnosti ne vložite popolne prijave začetka gradnje in ne začnete z gradnjo.

Če se vaša vloga ne nanaša na gradnjo novega objekta, temveč želite obstoječi objekt prizidati, rekonstruirati ali mu spremeniti namembnosti, se lahko gradbeno dovoljenje izda le za objekt, ki ni nelegalen, ali za objekt, ki ima uporabno dovoljenje, odločbo o legalizaciji, odločbo o objektu daljšega obstoja oziroma gre za objekt, zgrajen pred 31. decembrom 1967.

Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, prizidavo ali spremembo namembnosti, ki se nanaša na zgrajeni nelegalni objekt, se lahko izda, če se pred tem osnovni objekt legalizira. Lahko se postopek izdaje gradbenega dovoljenja združi z izdajo gradbenega dovoljenja za že zgrajeni objekt ali z odločbo o legalizaciji ali odločbo o objektu daljšega obstoja in se zgrajeni objekt v tem postopku tudi legalizira.

SKRAJŠAN POSTOPEK PRIDOBITVE GRADBNEGA DOVOLJENJA (51. in 62. člen)

GZ-1 določa tudi skrajšani ugotovitveni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, katerega rok je 30 dni od prejema zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja je lahko skrajšan, če investitor zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenj priloži pisne izjave stranskih udeležencev, da se strinjajo z nameravano gradnjo in se sklicujejo na DGD, ki je bila priložena zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. Stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja so lahko:

  • lastniki nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja,
  • lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih bo nameravana gradnja, razen če upravni organ ugotovi, da gradnja nanj ne vpliva;
  • druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne korist.

Predpisan obrazec vloge za izdajo gradbenega dovoljenja je dostopen na spletni strani e-uprave, kjer je omogočeno tudi elektronsko izpolnjevanje in pošiljanje zahteve. Vloge poiščite na portalu https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge.

Sodelujoči strokovnjaki:

Irena Stepišnik Perdih

Vodja oddelka za prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Tanja Mencin, univ. dipl. inž. arh.

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za sistem prostora in graditve, Ministrstvo za naravne vire in prostor

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here