Projektna dokumentacija, ki jo izdela projektant – arhitekt

0
9074
Projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija je plod dela projektanta in je sestavljena iz idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, projektne dokumentacije za izvedbo gradnje ter projektne dokumentacije izvedenih del. Projektant upošteva želje investitorja ter predpise in pravila stroke (namen, velikost, zmogljivost, vrsto, predvideni vplivi in druge značilnosti objekta) ter pripravi arhitekturne, gradbenotehnične, krajinsko arhitekturne in druge rešitve, ob tem pa določi tudi lokacijske, tehnične, funkcionalne in oblikovne značilnosti objekta (skladno s prepisi bistvenih in drugih zahtev), skladnost objekta – s prostorskimi akti, predpisi, ki so osnova za izdajo mnenj in predpisi o urejanju prostora ter omogočajo evidentiranje objekta. 

Priporočljivo je, da je izbrano zemljišče opremljeno z vso gospodarsko infrastrukturo (promet, energetika, komunala, vodna infrastruktura, elektronske komunikacije …) preden začne izbrani projektirat s projektiranjem. 

Urejanje gospodarske infrastrukture, vključno s pridobivanjem različnih mnenj in soglasij lastnikov sosednjih zemljišč (fizične osebe, občina, RS…), je lahko zamudno. Na primer za potrebe kopanja in izvedbo novega električnega kabla ali vodovoda, ki poteka na sosednjem zemljišču, mora lastnik podati soglasje. Upravljalec te infrastrukture pa poda mnenje, da izvedba tega poteka v skladu s predpisi. To lahko vpliva tudi na sam čas projektiranja in na končni projekt. Investitorje predvsem zanima, okvirno koliko časa UE obravnavajo vloge za GD. Obravnava vloge za GD na UE navadno traja več kot 2 meseca (predvideno). Na nekaterih tudi več kot pol leta. Pomembno je, da že pred oddajo vloge, pridobite mnenja in uskladite vso projektno dokumentacijo.

Geodetski posnetek

 • Pred samim začetkom izdelave projektne dokumentacije je treba pri pooblaščenem geodetu naročiti geodetski posnetek – grafični prikaz dejanskega stanja na vašem zemljišču, ki je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije.
 • Kako do geodetskega posnetka: Priskrbite si ga sami pri pooblaščenem geodetu. Lahko je vključen v celotno ponudbo projektne dokumentacije.
 • Cena: odvisno od ponudnika.

1.) Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)

*Pred novim GZ Idejna zasnova (IDZ). IZP je tako po vsebini, kot po obsegu enaka IZD.

 • Arhitekt na podlagi vaših želja nariše idejno zasnovo stavbe, ki jo skladno s prostorskim aktom in glede na konfiguracijo terena (geodetski posnetek) umesti na vaše zemljišče. IZP je dokumentacija, ki vsebuje grafični in tekstualni opis nameravane gradnje. Na podlagi podatkov iz IZP mnenjedejalec določi pogoje za izdelavo DGD, PZI in uporabo objekta.
 • Kdo izdela IZP: Izdela jo pooblaščeni projektant – arhitekt. Vsebuje podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, splošne podatke o objektu in lokacijske prikaze (izdelana na osnovi geodetskega načrta in vključuje prikaze –  zemljišča za gradnjo ter objekta v stiku z zemljiščem, funkcionalnih in prometnih površin, priključitve objekta na infrastrukturo in varstvenih območij).Izdelava IZP traja od nekaj dni do nekaj mesecev, v redkih primerih tudi leto dni, odvisno od usklajevanja z naročnikom in zahtevnosti okoliščin.
 • Cena: predstavlja okoli 25 % cene projektne dokumentacije, kar je 7 % investicije. 

2.) Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

*Pred novim GZ Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

 • DGD (za strokovno osnovo je uporabljen IZP) vsebuje vsebine, ki so potrebne v upravnem postopku – o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, izjava projektanta in vodje projekta ter splošni podatki o objektih, tehnično poročilo in grafični prikazi. V DGD so vključeni tisti podatki, na osnovi katerih lahko mnenjedajalec opredeli skladnost dokumentacije s predpisi, ki predstavljajo podlago za izdajo mnenj in postavi pogoje za nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije, za izvedbo gradnje in uporabo objekta. UE pa opredeli, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev GD.
 • Kdo izdela DGD: Izdela ga pooblaščeni projektant – arhitekt, s sodelavci na projektu (glede na vsebino projekta so to lahko še gradbeni, strojni in elektro inženir, krajinski arhitekt, geodet).
 • Cena: Cca. 30 % celotne cene projektne dokumentacije.

Grafični prikazi DGD – razdeljeni na lokacijske in tehnične prikaze:

Lokacijski prikazi vključujejo – opis situacije obstoječega stanja (izdelan na grafičnem prikazu geodetskega načrta in vključuje podatke o vodah, stavbah, reliefu, rabi zemljišč in rastlinstvu ter prikaz obstoječih infrastrukturnih vodov ter hidrantov in virov za gašenje; regulacijske črte prostorskega akta (gradbene meje in regulacijske linije), varstvena območja, podatek o dokončnih mejah zemljiških parcel), gradbeno in ureditveno situacijo (prikazuje zemljišče za gradnjo in navedbo površine (slednje v primeru novogradnje), objekte v stiku z zemljiščem, projekcijo izpostavljenih delov objektov na zemljišče (nadstreški, balkoni, klančine, zunanja stopnišča), zazidano površino, utrjene prometne in funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za zbiranje komunalnih odpadkov, površine za intervencijo), zelene površine, območje gradbišča …) ter prikaz komunalne oskrbe objekta, priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo in predstavitev infrastrukturnih vodovodov (vsebuje prikaz zagotavljanja oskrbe/priključitev in pot priključka – za pitno vodo, za energijo (elektrika, plin, vročevod), odvajanje odpadnih voda, hidrantna omrežja in drugo infrastrukturo ter območja zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov.

Tehnični prikazi vključujejo (izrisano v merilu med 1:100 – 1:2000) – zasnovo tlorisov etaž, ki vsebujejo podatke o namenu in velikosti prostorov ter pripadajočih površin znotraj in zunaj objekta; vsaj dva karakteristična prereza in prikazane fasade (vsaj dve fasadi oz. tiste, ki mejijo na javni prostor); gradbeno situacijo (zasnova tlorisov objektov in površin) in pregledno situacijo ter vertikalni prikaz poteka in karakteristični prerez objektov ter pregled ali tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objektov.

Tehnično poročilo DGD:

Vsebuje opise – gradnje in njenih značilnosti, skladnosti gradnje s prostorskimi akti in pridobljenimi projektnimi ter drugimi pogoji in predpisi, pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico in izsledke raziskav ter druge vsebine določene s predpisi. Navede se tiste načrte, ki v fazi PZI zagotavljajo izpolnitev bistvenih zahtev objekta in druge strokovne podlage, ki so izdelane pri nadaljnjem projektiranju.

3.) Mnenja

*Pred novim GZ soglasja.  

Bistvena novost novega GZ je postopek pridobivanja mnenj. Pred spremembo GZ so bila to soglasja, ki so sedaj prekvalificirana v mnenja. V kolikor investitor dokaže, da mnenje ni bilo izdano v 15 od prejema popolne zahteve za izdajo mnenja, lahko UE pozove mnenjedajalca, da v 8 dneh poda mnenje (mnenjedajalec lahko zahteva podaljšanje roka za največ 15 dni). V kolikor mnenja ne izda, ga UE pridobi od pristojnega organa za nadzor nad mnenjedajalcem ali od izvedenca glede skladnosti s predpisi s področja, stroške izvedenca pa krije mnenjedajalec. Mnenjedajale  Namen novosti je, da bodo prvotni mnenjedajalci bolj aktivni in se bodo postopki reševali hitreje.

 • Mnenja je potrebno pridobiti, v kolikor je za načrtovano gradnjo treba pridobiti mnenje pristojnega mnenjedejalca (seznam dostopen na: www.mop.gov.si/si/delovna_ podrocja/graditev/seznam_soglasodajalcev/). Z mnenjem mnenjedajalec opredeli skladnost dokumentacije za pridobitev GD s predpisi v njegovi pristojnosti ali pogoji predodločbe. Hkrati določi tudi morebitne pogoje za izdelavo PZI in uporabo objekta.
 • Kdo vloži zahtevo in v koliko časa lahko pridobi mnenje: V 15 dneh (razen če je predpisan daljši rok) od prejema popolne zahteve za izdajo mnenja mora mnenjedajalec podati mnenje. Zahtevalo vloži investitor ali njegov pooblaščenec. Zahtevo se vloži na predpisanem obrazcu (dostopnem na https://e-uprava.gov.si) in se ji priloži DGD.

V kolikor je bila zahteva nepopolna mnenjedajalec zahteva dopolnitev v 10 dneh od prejema zahteve, v nasprotnem primeru se šteje, da je zahteva za izdajo mnenja popolna. Mnenjedajalec lahko poda mnenje, da se ne strinja z nameravano gradnjo, v kolikor ugotovi da pridobitev GD ni v skladu s predpisi iz njegove pristojnosti ali s pogoji določenimi v predodločbi.

 • Cena: Stroškov postopka ni.

Čeprav lokacijska informacija (izda jo občina) ni obvezna, vseeno priporočamo, da jo investitor pridobi za zemljišče, na katerem ima namen graditi. Ima značaj potrdila iz uradne evidence in predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o – prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele, namenski rabi prostora, območjih varovanj in omejitev, vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede namen, prostorskih ukrepih ter spremembah in dopolnitvah oziroma priprave novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja nepremičnina.

Po novem GZ je tudi občina mnenjedajalec. Podaja mnenja glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe. To je na območju katere se nahaja načrtovana gradnja, razen na območju državnega prostorskega načrta.

4.) Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI):

*Po novih pravilih je PZI enak staremu PZI, z izjemo spremembe pri vsebini – uveden je vodilni načrt, namesto vodilne mape.

 • Z PZI so izvajalcu podana strokovna navodila in informacije za zakoličenja objekta in izvedbo celotne gradnje (načrte detajlnih rešitev, sheme (oken, vrat), armaturne načrte, lahko tudi delavniške načrte ter, kar je najpomembnejše, tehnični opis in popis del s predizmerami). Izdelana je v skladu z izdanim GD in zakonsko dopustnimi manjšimi odstopanji od GD, poročilom o vplivih na okolje (v primeru objekta z vplivi na okolje), konservatorskim načrtom (v primeru objektov varovanih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine) in ostalimi strokovnimi podlagami. Z PZI se dokazuje izpolnjevanje bistvenih in preostalih zahtev.
 • Kdo izdela PZI in koliko časa potrebuje: Vsebuje vodilni načrt druge načrte strokovnih področij pooblaščenih arhitektov in krajnskih arhitektov ter inženirjev. Določi ga Vodja projekta (pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir), na podlagi namena, velikosti, vrste, zmogljivosti, predvidenih vplivov in drugih značilnosti. Izdelava PZI traja od nekaj tednov, izjemoma do leta dni, če je izvedba zahtevna oziroma predvideva posebne detajle.
 • Cena: Cca. 30 % celotne cene projektne dokumentacije.

Vodilni načrt PZI in načrti PZI

*Pred novim GZ vodilna mapa.

 • V vodilni načrt (določi ga Vodja projekta) so vključeni podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, izjava projektanta in vodje projekta, kazalo vsebine projekta, zbirno tehnično poročilo (opis objekta in značilnosti, povzetek tehničnih poročil načrtov, navedba dopustnih odstopanj od GD), splošni podatki o objektih, izkazi (požarne varnosti, energijskih lastnosti stavbe, zaščite pred hrupom v stavbah, energijskih karakteristik) in grafični prikazi (minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanje objekta na javno infrastrukturo, zaščite in predstavitve infrastrukturni vodov, grafični in drugi prikazi za zakoličbo).
 • Načrti PZI vsebujejo naslovno stran načrta, tehnično poročilo in tehnične prikaze – to so opisi projektnih rešitev, navedba materialov, navodila za vgradnjo in izračuni; s področja s področja – arhitekture (1), gradbeništva (2), elektrotehnike (3), strojništva (4), tehnologije (5), požarne varnosti (6), geotehnologije in rudarstva (7), geodezije (8), prometnega inženirstva (9) in krajinske arhitekture (10).
 • Vodilni načrt PZI se označi z oznako 0, ki se doda pred številko načrta PZI.

Zakoličenje objekta

V skladu s pogoji določenimi v GD in PZI je pred začetkom novogradnje (zahtevnega ali manj zahtevnega objekta) treba izvesti zakoličenje objekta. Postopek izvede geodetsko podjetje, in sicer inženir geodetske stroke, v skladu z inženirsko in arhitekturno dejavnostjo. O izvedeni storitvi sestavijo zakoličeni zapisnik, katerega podpiše pooblaščeni inženir. Vsebuje podatke o koordinatah zakoličbe, višinah, oseh in drugih zakoličenih točkah, podatke o GD, podatke o podjetju in pooblaščenem inženirju ter podatke o morebitnih odstopanjih.

5.) Projektna dokumentacija izvedbenih del (PID):

*Velja enako, kot za PZI.  

 • PID se izdela po končani gradnji. Namenjena je pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta. V PID so prikazana odstopanja od DGD (osnove za pridobitev GD) in PZI, ki je bila priložena prijavi začetka gradnje. Vsebuje vodilni načrt in druge načrte iz strokovnih področij pooblaščenih arhitektov in inženirjev.
 • Kdo izdela PID in koliko časa potrebuje: Naredi ga projektant ali arhitekt. Izdelava PID traja od nekaj tednov, izjemoma do leta dni, če je izvedba zahtevna oziroma predvideva posebne detajle.
 • Cena: Cca. 10 % celotne cene projektne dokumentacije.

Vodilni načrt PDI in načrti PDI

*Pred novim GZ vodilna mapa.

 • Vodilni načrt PDI je iz enakega strokovnega področja, kot vodilni načrt PZI in se ga tudi enako označi (kot opisano zgoraj). Vsebuje podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, izjava projektanta in vodje projekta, kazalo vsebine projekta, zbirno tehnično poročilo (opis izvedenega stanja in skladnosti z DGD, navedbe in utemeljitve manjših odstopanj, navedbo listov posameznih načrtov oz. sistem identifikacijskih oznak), splošni podatki o objektih, grafični prikazi (prikazi dopustnih manjših odstopanj)in elaborat za vpis stavne in delov stavbe v kataster stavb.

6.) Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO)

Z DZO izvajalec dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je zgrajen v skladu z izdanim GD. Če je investitor sklenil več pogodb z izvajalci lahko predloži več ločenih dokazil o zanesljivosti objekta, ki moraj skupaj prikazovati, da objekt glede na namen, velikost, zmogljivost, vrsto, predvideni vplivi in druge značilnosti objekta izpolnjuje bistvene in druge zahteve.


Rekonstrukcija in prizidava

Prizidava je v postopku urejanja gradbene in projektne dokumentacije obravnavana kot novogradnja. Pri prizidavi se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri. Rekonstrukcija pa je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta. Spremenijo se (v celoti ali delno) konstrukcijski elementi, zmogljivost ali se izvedejo izboljšave. Ohraniti je treba najmanj temelje ali kletne zidove obstoječega objekta, gabariti pa se navadno ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo. Povečanje gabaritov je mogoče le v primeru, da je potrebno usklajevanje z bistvenimi zahtevami, ki jih določajo predpisi s katerimi se ureja graditev.

V sami osnovi je postopek priprave projektne dokumentacije enak, kot v primeru novogradnje. Projektna dokumentacija je osredotočena le na tisti del objekta, ki se ga spreminja ali prizida. Zahtevan je opis konstrukcijskih ukrepov, ki so del rekonstrukcije ali prizidave. Na začetku projektant pripravi načrte posnetka obstoječega stanja objekta, ki za projektanta predstavlja osnovo za nadaljnje delo.


Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here