Uporabno dovoljenje

0
2239

Po dokončanju gradnje in pred začetkom uporabe, je treba pridobiti uporabno dovoljenje. Izda vam ga organ, ki vam je izdal gradbeno dovoljenje. Uporabno dovoljenje je pogojev za določitev hišne številke V primeru uporabe objekta brez uporabnega dovoljenja vam lahko pristojni inšpektor izreče prekrškovno kazen.

Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja morate podati najpozneje 30 dni po dokončanju gradnje. V nasprotnem primeru, lahko zahtevo poda tudi izvajalec, nadzornik ali druga oseba, ki je lastnik ali imetnik stvarnih pravic na nepremičnini.

Kaj se priloži vlogi za uporabno dovoljenje

Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja se izdela na obrazcu (obrazci in program za izpolnjevanje obrazcev dostopni na spletni stani https://www.gov.si/teme/graditev/). Zahtevi se priloži:

 • Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) z označenimi odstopanji od dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI). Pomemben del te dokumentacije je podpisana izjava projektanta in vodje projektiranja projekta o izvedenih delih. Ter nadzornika in vodje nadzora, da so dela izvedena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem z dopustnimi manjšimi odstopanji.
 • Mnenje pristojnega mnenjedajalca, če je prišlo do dopustnih manjših odstopanj med gradnjo, in se je sprememba nanašala na mnenje.
 • Za enostanovanjske stavbe GZ-1 zapisuje zmanjšan obseg dokumentacije;
  • Namesto dokazila o zanesljivosti objekta se zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priloži izjava nadzornika in vodje nadzora. O tem da so dela dokončana v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in PZI ter da objekt izpolnjuje bistvene zahteve,
 • Dokazilo o vloženi zahtevi za vpis objekta v kataster nepremičnin.

K zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti se priloži samo izjava nadzornika in vodje nadzora. Ta pove, da je sprememba namembnosti izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem in da se izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta z izvedenimi deli ni poslabšalo.  

Kdaj dobimo UE

UE izda uporabno dovoljenje v 15 dneh od vložitve popolne zahteve brez posebnega ugotovitvenega postopka in tehničnega pregleda. Za enostanovanjske stavbe se tehnični pregled izvede samo na željo investitorja. Z njim se preveri:

 • ali je bil objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem (ob upoštevanju dopustnih manjših odstopanj),
 • ali sta PZI in DZO izdelana v skladu s predpisi,
 • ali so bili upoštevani vsi ukrepi in pogoji, določeni v gradbenem dovoljenju, in
 • ali je izvedena minimalna komunalna oskrba.

V primeru, da komisija ugotovi nepravilnosti, se v zapisniku tehničnega pregleda določi rok za odpravo. 

Upravni organ izda uporabno dovoljenje, če je:

 • gradbeno dovoljenje pravnomočno,
 • evidentirana popolna prijava začetka gradnje,
 • zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja popolna in
 • bil tehnični pregled izveden (na željo investitorja), da je komisija ugotovila, da so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 83. člena GZ-1.

DOPUSTNA MANJŠA ODSTOPANJA MED GRADNJO

Ni pričakovati, da se bo gradnja izvedla na cm natančno. Gradbeni zakon zato dopušča manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in DGD.  Če pride do dopustnih manjših odstopanja med gradnjo in to vpliva na izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev, je treba spremeniti ali izdelati novo PZI, vodja projektiranja in vodja nadzora, pa jih morata pred izvedbo vpisati v gradbeni dnevnik in podpisati. V primeru, da se odstopanja nanašajo na posamezno mnenje mnenjedajalca, je treba pred izvedbo del pridobiti novo mnenje, ki opredeljuje, da je predvidena sprememba še vedno skladna s predpisi z njegovega področja.

Dopustne spremembe so določene v GZ-1, v 79. členu. Manjša dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna, če:

 • sta objekt in gradbena parcela tudi po spremembi skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi,
 • objekt in gradbena parcela ne posegata na druga zemljišča, kot je določeno v gradbenem dovoljenju,
 • sprememba ne vpliva na že dana soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, kadar so bila pridobljena zaradi zahtev prostorskega akta, in na pravice strank,
 • je sprememba skladna s predpisi s področja mnenjedajalcev (če se sprememba nanaša na izdano mnenje, se ta pogoj dokazuje s pridobitvijo novega mnenja iz katerega izhaja, da je predvidena sprememba skladna s predpisi s področja mnenjedajalca),
 • ni spremembe glede klasifikacije in razvrščanja objekta.

Ob upoštevanju prej naštetih pogojev se kot manjše dopustno odstopanje dopušča:

 • horizontalni premik objekta od lege, določene v dokumentaciji za pridobitve gradbenega dovoljenja do 1,0 metra,
 • drugačne tehnične rešitve od prikazane v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, če so izpolnjene bistvene in druge zahteve iz predpisov, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja ali v času izvajanja gradnje,
 • za stavbe še, če se posamezne zunanje mere, določene v gradbenem dovoljenju (širina, višina, dolžina, globina, polmer in podobno), povečajo do 0,5 metra, ali se posamezne zunanje mere zmanjšajo in
 • za stavbe sprememba ničelne kota pritličja do 0,5 metra.

VSELITEV BREZ DOKONČANEGA OVOJA

Po novem vam zakon omogoča, da pridobite uporabno dovoljenje tudi za stavbo, ki je sicer dokončana, manjka pa ji ovoj (fasada). Gre za možnost, ki je sicer ne priporočamo, saj izveden toplotni ovoj bistveno vpliva na stroške ogrevanja in hlajenja stavbe. Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se priloži vse podatke in dokumente, kot je bilo navedeno zgoraj, le izjava nadzornika in vodje nadzora vsebuje izjemo, ki se nanaša na neizveden ovoj.

Ovoj morate izvesti najkasneje v treh letih po izdaji uporabnega dovoljenja. Po sami izvedbi, ne rabite novega dovoljenja. V primeru neizvedenega ovoja, pa so predpisani prekrški, ki vam jih lahko izreče inšpektor.  

Sodelujoči strokovnjaki:

Tanja Mencin, univ. dipl. inž. arh.

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za sistem prostora in graditve, Ministrstvo za naravne vire in prostor

Irena Stepišnik Perdih

Vodja oddelka za prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here