Spremembe pri izgradnji malih čistilnih naprav

0
2886
Mala čistilna naprava
Mala čistilna naprava

Čistilna naprava je sklop postopkov, s katerimi se iz odpadne vode odstrani vse snovi, ki posredno ali neposredno škodijo okolju.

Tako se s pomočjo kisika in mikroorganizmov, ki sestavljajo aktivno blato, posnema naravno samočistilno sposobnost rek in jezer ter očisti vodo do takšne kvalitete, da je primerna za izpust v naravo.

Obstaja več vrst čistilnih naprav, ki se razlikujejo po načinu odstranjevanja odpadnih snovi in po učinkih čiščenja. Dr. kemijskih znanosti Milenko Roš razlaga, da so ti postopki fizikalni, kemijski ali biološki. Pri prvih se odstranjujejo grobi delci, suspendirane snovi in koloidi. S kemijskimi postopki se vodo nevtralizira, torej regulira pH-vrednost, obori, reducira ali oksidira. »Z biološkimi postopki pa s pomočjo mikroorganizmov encimatsko razgradi organske snovi v enostavnejše komponente (končna faza razgradnje je CO2 in voda), lahko pa se odstranjuje tudi fosforjeve in dušikove spojine,« še dodaja Roš.

Velikost čistilne naprave je odvisna od pretoka odpadne vode in njene sestave

Mesta imajo velike čistilne naprave, posamezne hiše oz. objekti pa malo komunalno čistilno napravo, ki je dejansko pomanjšanje velikih čistilnih naprav, razlaga Alfred Levstek iz podjetja F3m Levstek. Mala čistilna naprava je tista, do velikosti 2000 populacijskih ekvivalentov (PE). 1 PE je onesnaženje, ki ga povzroči en človek na dan.

Velikost čistilne naprave
Za petčlansko družino je primerna čistilna naprava s 5 PE, ker pa se ta kupuje za obdobje najmanj 25 let, morate morebitno povečanje števila prebivalcev v hiši pri nakupu upoštevati. Za primerjavo, največja čistilna naprava v Sloveniji, Centralna čistilna naprava Ljubljana, ima velikost 360.000 PE.

G. Levstek poudarja, da je mala čistilna naprava je nujna zamenjava greznic, saj se tam voda čisti le do 40 %, ker gre za usedanje trdih delcev in anaerobno razgradnjo, saj v greznici zrak ni prisoten, pri čistilnih napravah pa je učinek čiščenja nad 95 %. Na trgu je mnogo različnih malih komunalnih čistilnih naprav. G. Levstek navaja lastnosti, po kateih se razlikujejo:

  • Vrsta materiala: lahko so betonske, iz umetnih mas ali drugih materialov.
  • Kompaktnost ali modularnost: prve imajo vse notranje enote zaključene v celoto, druge pa se modularno sestavijo ali izdelajo na mestu samem.
  • Način vnosa zraka: preko puhala ali prisilna vleka, kjer se zrak vnaša na način naravnega prezračevanja.
  • Način oz. kompleksnost obratovanja: samodejno delovanje brez računalnika ali takšne, kjer računalnik upravlja delovanje puhala in črpalk.
  • Način čiščenja: z ali brez primarnega usedalnika, to pomeni, da je lahko aktivno blato prosto lebdeče ali pritrjeno na nosilne elemente.
  • Električne ali brez elektrike: pri prvih je poraba električne energije od dva do tri evre na dan, pri drugih pa ni te porabe, vendar so že v osnovi dražje.

Spremembe pri zakonodaji

Na področju malih čistilnih naprav za gospodinjstva pa je junija 2015 prišlo do sprememb. V novem predlogu piše, da bodo morali male čistilne naprave zgraditi tisti, ki zdaj čiščenja sploh nimajo urejenega, čas pa bodo imeli do 2021. V primeru hiše, ki nima priključka na javno kanalizacijo in se ta tudi ne predvideva, a ima lastno greznico, bo treba malo čistilno napravo vgraditi le v primeru rekonstrukcije oziroma prenove. Kar se tiče javne kanalizacije, pa se morajo občine, v katerih je 500–2000 prebivalcev, opremiti z javno kanalizacijo do leta 2027, oziroma do 2021, če je območje vodovarstveno občutljivo. Za območja s 50–500 prebivalci, pa bo ureditev kanalizacije do konca leta 2027 obvezna zgolj, če ležijo na občutljivih območjih in če strošek izgradnje ne bo presegel trikratnika stroška namestitve malih čistilnih naprav za posamezne stavbe ali skupine stavb. Če bo strošek javne kanalizacije višji, bo morala občina graditi male čistilne naprave.

Sama zakonodaja na področju čiščenja odpadnih voda je precej zapletena, obstaja veliko različnih pravilnikov, uredb in zakonov, za katere je v večini pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Za male komunalne čistilne naprave je najpomembnejša Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, kjer najdete njihovo definicijo, prepovedi, omejitve in mejne vrednosti.

Vgradnja čistilne naprave

Gradnja male komunalne čistilne naprave pa je odvisna od njene vrste. Levstek razlaga, da se kompaktna čistilna naprava zgradi tako, da se izkoplje gradbena jama, ki je večja od velikosti čistilne naprave, nato se jo vstavi, priklopi njen dotok in iztok ter zasipa z ustreznim materialom: »Pri čistilni napravi iz umetnih mas je potrebno ob zasipavanju tudi sočasno polnjenje z vodo.« Medtem pa lahko rastlinsko čistilno napravo zgradite sami, pri njej razgradnja poteka s pomočjo mikroorganizmov in rastlin, kadar pa se odločite za modularno čistilno napravo, njeno gradnjo izvede ponudnik. Levstek dodaja še, da pred nakupom določite mesto vgradnje, preverite dostopnost do naprave s komunalnim vozilom za odvoz odvečnega blata, nivo dotočnih in iztočnih cevi ter način in mesto odvajanja očiščene vode v okolje, če gre za iztok v vodotok ali ponikovalnico.

Če je čistilna naprava manjša od 50 PE, za izgradnjo ne potrebujete gradbenega dovoljenja, potrebno pa je vodno soglasje, ki ga pridobite na področni enoti Agencije Republike Slovenije za okolje.

»V primeru, da imate novogradnjo, je treba pri pridobitvi gradbenega dovoljenja definirati, kako se bo čistila komunalna odpadna voda, torej kakšna čistilna naprava se bo vgradila,« še dodaja Levstek in nadaljuje, da morajo tiste do 50 PE izkazovati skladnost s standardni Evropske unije. To pomeni, da v laboratoriju v Bruslju preverijo in izdajo ustrezna potrdila o učinku čiščenja, vodotesnosti, mehanski odpornosti in stabilnosti čistilne naprave. »Na podlagi tega proizvajalec izda za vsak tip in velikost male komunalne čistilne naprave Izjavo o lastnostih ter čistilno napravo označi s CE oznako.« Prav tako se mora izdati garancijski list za brezhibno delovanje z minimalno dobo enega leta, izjema pa so rastlinske čistilne naprave. Pri njih se mora učinke čiščenja preveriti s prvimi meritvami, ki jih mora izvesti pooblaščeni laboratorij.

Pred nakupom
»Pred nakupom čistilne naprave bodite pozorni predvsem na tip naprave, način vzdrževanja, garancije in poznejše servisiranje čistilne naprave,« razlaga Roš. Preverite tudi, ali je vaša občina ena izmed tistih, ki ponuja subvencije za nakup male komunalne čistilne naprave, na Eko skladu pa ponujajo ugodne kredite.

Večja kot je naprava, manj pogosto je njeno praznjenje. Vzdrževanje je odvisno od velikosti, tipa čistilne naprave in vgrajene opreme, razlaga Roš. Za manjše čistilne naprave je dovolj, če se jih pregleda vsakih nekaj dni, lahko tudi tedensko ali mesečno, odvisno od vgrajene opreme. Levstek dodaja, da je potrebno periodično servisiranje puhalo, hkrati pa velja, da boljša kot je oprema, več je vzdrževanja in zamenjave rezervnih delov.

Sodelujoči strokovnjaki:

prof. dr. Milenko Roš

dr. kemijskih znanosti

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here