Samograditeljstvo: kako je danes v praksi

0
1103

Samograditeljstvo je pojem, ki ga trenutna zakonodaja, Gradbeni zakon, ki se ga uporablja od 1. junija 2018, ne pozna. In hkrati je to pojem, ki se je dodobra udomačil skozi polpreteklo zgodovino, ko so ljudje, predvsem v časih pred osamosvojitvijo leta 1991, brez usposobljenih izvajalcev, sami in s pomočjo družine ali članov društva (gasilskega, planinskega) gradili stavbe za lastno bivanje in uporabo. Življenjski tempo je bil mirnejši in denar je pritekal počasi, posledično so graditelji gradnjo izvajali več let.

Zakon o graditvi objektov, ki se je uporabljal od 1. januarja 2003 do 31. maja 2018, je opredeljeval samograditeljstvo, ki ga je sicer imenoval »gradnja v lastni režiji«. Pri tem je gradnjo v lastni režiji omejeval oziroma jo dopuščal le pod določenimi pogoji.Gradnjo v lastni režiji sta smela izvajati le posameznik ali društvo in to le za lastne potrebe.

Trenutno veljavni Gradbeni zakon, »gradnje v lastni režiji« ne določa. To ne pomeni, da samograditeljstvo po zakonu ni dovoljeno, le opredeljeno ni več. Navedeno je le na enem mestu; »investitor gradnjo naroči ali jo za lastne potrebe izvaja sam.« Angažiranje tuje pomoči (sosedov ali izvajalcev), pa čeprav brezplačno, pomeni delo na črno, kar inšpektorji sankcionirajo. Angažiranje izvajalcev, to je gradbenih podjetij in obrtnikov, ni več samograditeljstvo, ampak gre v tem primeru za klasično razmerje investitor – izvajalec.

Kakšne naloge in odgovornosti ima samograditelj po zakonu

Gradbeni zakon (v nasprotju s predhodnim zakonom) ne določa nobenih omejitev glede objektov, ki se jih sme oziroma ne sme graditi na ta način, če se le ti gradijo za lastne potrebe. Tako ni več omejitev, vezanih na zahtevnost gradnje, etažnost, namembnost in velikost.

Ali ima današnji samograditelj vsa potrebna znanja

Država samograditeljstva sicer ne prepoveduje, a ga tudi ne priporoča, saj zanj ne veljajo nikakršne izjeme oziroma odpustki. Objekti so postali bolj kompleksni, vanje je vgrajeno več tehnološke opreme, zahteve za energetsko varčno in okolju prijazno gradnjo so višje, posledično je gradnja zahtevnejša, kar pomeni, da morajo pri njej sodelovati strokovnjaki številnih strok in znanj, ki so vešči svojega posla.

Kdo lahko nastopa kot samograditelj

Samograditelj (kot investitor in izvajalec hkrati) lahko gradi le za lastne potrebe.

 • Pojem »lastne potrebe« v zakonu ni posebej opredeljen, tako da ga je razumeti, da gre lahko za lastne potrebe bivanja, kot tudi opravljanja dejavnosti (društvene, kmetijske, gospodarske). To pomeni, da lahko kot samograditelj nastopata tako posameznik kot gospodarski subjekt.

Samograditelj mora gradnjo izvajati sam.

 • Pojem »sam« v zakonu prav tako ni posebej opredeljen. Tako v primeru posameznika ni jasno, ali je mišljeno to dobesedno, ali »sam« pomeni s pomočjo družine (osnovne ali razširjene). Vendar to zagotovo ni s pomočjo sosedov ali izvajalcev.

Samograditelj ima 2 vlogi – investitor in izvajalec

Zakon določa 4 udeležence pri graditvi objektov, to so investitor in izvajalec, katerih vlogo prevzamete kot samograditelj, ter projektant in nadzornik, s katerima sklenete pogodbo.

Samograditelj kot investitor:

 • Skleniti morate pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije (dokumentacije za gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) s projektantom in nadzor med gradnjo z nadzornikom. Pridobiti morate gradbeno dovoljenje, za kar lahko pooblastite tudi projektanta.
 • Naročiti morate zakoličbo objekta, za kar morate najeti pooblaščenega inženirja s področja geodezije.
 • Osem dni pred pričetkom gradnje morate pri pristojni upravni enoti prijaviti začetek izvajanja gradnje objekta, ki mu morate priložiti zapisnik zakoličenja in projekt za izvedbo.
 • Izdelati morate načrt organizacije gradbišča, gradbišče morate ograditi in postaviti gradbiščno tablo.
 • V primeru zamenjave nadzornika med gradnjo, morate spremembo sporočiti upravni enoti.
 • Po končani gradnji morate pridobiti uporabno dovoljenje in objekt vpisati v uradne evidence (kataster stavb), za kar potrebujete elaborat za vpis v uradne evidence. Šele nato boste lahko dobili hišno številko.

Če bi investitor naročil gradnjo, bi jo naročil izvajalcu, s katerim bi sklenil gradbeno pogodbo. Ker se kot samograditelj odločite, da jo izvajate sami, ste hkrati tudi izvajalec, s tem ste prevzeli vse njegove naloge, obveznosti in odgovornosti.  

Samograditelj kot izvajalec:

Gradnjo morate izvajati tako, da:

 • upoštevate gradbeno dovoljenje, predpise in pravila stroke, kar pomeni, da poznate gradbene materiale, ste vešči sistema certificiranja gradbenih proizvodov in postopkov vgradnje;
 • vodite gradbeni dnevnik;
 • prevzamete zakoličbo na terenu;
 • pravočasno obveščate nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje;
 • zagotavljate varnost ljudi pri izvajanju gradnje in
 • preprečujete čezmerne obremenitve okolja.

Po končani gradnji:

 • odstranite gradbene ovire in omejitve dostopa;
 • na območju gradnje odstranite in očistite odpadke ter
 • gradbišče ustrezno uredite,
 • za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja podpišete izjavo o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti objekta.

Izjava o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti objekta sta pomembni ne le z vidika izdaje uporabnega dovoljenja, ampak tudi z vidika bodočega lastnika in uporabnika objekta. Saj če boste objekt, zgrajen v samogradnji, v prihodnosti bodisi prodali novemu lastniku bodisi oddali v najem, mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane zahteve, kar pomeni, da je varen in zanesljiv za uporabo.

Samograditljstvo v praksi danes 

Na podlagi zgoraj zapisanega si upam trditi, da klasičnega samograditeljstva, kot smo ga poznali pred letom 1991, v Sloveniji ni več, pove Barbara Škraba Flis. Saj nihče nima vseh znanj, potrebnih za gradnjo hiše, zelo malo verjetno je tudi, da jih ima njegova družina. Vključitev podizvajalcev ali mojstrov, ki jih najamete kot samograditelj, zato da bi na primer napeljali ali vgradili električne inštalacije in opremo, ali vodovod in kanalizacijo v hiši, ni več samograditeljstvo, saj gradnje v tem primeru več ne izvajate sami.

Na primer samograditelj, ki je po poklicu električar, sam izvede le vgradnjo električnih inštalacij in opreme, medtem ko za vse drugo (izkop gradbene jame, izvedbo gradbenih in obrtniških del, vgradnjo strojnih inštalacij in opreme) sklene pogodbo z izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje predpisane z Gradbenim zakonom. V tem primeru sam izdela in podpiše dokazilo o zanesljivosti objekta, ki se nanaša na vgradnjo električnih inštalacij in opreme, medtem ko pogodbeni izvajalci izdelajo in podpišejo svoja dokazila o zanesljivosti objekta. Investitor tako v delu gradnje nastopa kot samograditelj (izvajalec), v delu pa kot investitor, ki s pogodbo najame izvajalce.

Sodelujoči strokovnjaki:

mag. Barbara Škraba Flis, univ.dipl.inž.grad.

Generalna sekretarka Inženirske zbornice Slovenije

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here