Prostorski pogoji (prostorski akti in načrti)

0
318

Ni vsaka lokacija primerna za gradnjo oziroma drugače enostanovanjske stavbe ne morete graditi kjerkoli, ampak samo tam, kjer je to dopustno s prostorskimi izvedbenimi akti. Prostorski izvedbeni akti občine so občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in odlok o urejenosti naselij in krajine in sklep o lokacijski preveritvi.

Prostorski akti

Pred izbiro lokacije preverite, kateri prostorski izvedbeni akt velja za konkretno zemljišče. Osnovne informacije lahko dobite:

  • prek Prostorskega informacijskega sistema (PIS) (https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/) z uporabo grafičnega vpogleda v zbirko prostorskih aktov,
  • na občini oziroma njeni spletni strani,
  • ali z vlogo za izdajo lokacijske informacije.

V prostorskih izvedbenih aktih so za investitorje pomembni zlasti podatki in pogoji:

  • podrobni pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja (npr. ali je na določenem zemljišču sploh dopustna gradnja enostanovanjske stavbe in če je, kakšna je dopustna ali predpisana etažnost, razmerje stranic, oblika strehe, barva fasade),
  • pogoji priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo (npr. komunalna opremljenost; ceste, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, morebitna obveznost priklopa na plin),
  • merila in pogoji za gradbeno parcelo in parcelacijo zemljišč (npr. lahko je predpisana velikost gradbene parcele, zato na premajhnem zemljišču ne bo možno pridobiti gradbenega dovoljenja, določeni so lahko faktor zelenih površin, faktor izrabe, odmiki od sosednjih zemljišč),
  • pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Gradbena parcela

Gradbena parcela postaja zelo pomemben obvezen element gradnje. Na velikost gradbene parcele je vezan komunalni prispevek. Pomožni objekti se lahko postavljajo le na gradbeno parcelo objekta. Po vzpostavitvi e-Graditve se bo gradbena parcela vpisovala v kataster nepremičnin in bo postala nedeljiv element s stavbo. Spreminjanje gradbene parcele se bo dalo samo s posebnim dovoljenjem določenim po ZUreP-3 (ZUreP-3 od 190. člena do 195. člena).

Kako razlagati določbe prostorskih aktov

Za ustrezno razumevanje določb prostorskih aktov se obrnite na projektanta oziroma njegovega pooblaščenega strokovnjaka (potrebovali ga boste tudi za izdelavo projektne dokumentacije). Znal vam bo pomagati pri razumevanju zahtevnih prostorskih dokumentov in vas bo lahko pravočasno opozoriti glede omejitev, ki vam jih lahko določajo prostorski izvedbeni akti (npr. lega zemljišča na vodovarstvenem območju).

Sodelujoči strokovnjaki:

Tanja Mencin, univ. dipl. inž. arh.

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za sistem prostora in graditve, Ministrstvo za naravne vire in prostor

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here