Projektna dokumentacija in izbira projektanta

0
801

Za pridobitev dovoljenj in gradnjo enostanovanjske stavbe morate skleniti pisno pogodbo s projektantom. Projektant vam bo izdelal:

  • projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
  • projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), in
  • projektno dokumentacijo izvedenih del (PID).

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) je namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti DGD s predpisi z njegove pristojnosti, upravni organ pa odloči o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Izdela se kot zbirni prikaz z obrazci, tehničnim poročilom, lokacijskimi prikazi in tehničnimi prikazi.

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) se izdela po pridobitvi gradbenega dovoljenja in je podlaga za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje. PZI se priloži k prijavi začetka gradnje. Izdela se v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja ter se z njo dokazuje izpolnjevanje bistvenih** in drugih zahtev. PZI vsebuje zbirni načrt  in načrte ter priloge.

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja ter uporabi in vzdrževanju objekta. Prikazuje odstopanja od DGD ter od PZI, ki je bila priložena k prijavi začetka gradnje. Vsebuje zbirni načrt in načrte. Načrtov ni treba prilagati, če med gradnjo ni prišlo do odstopanj od PZI.

Za izdelavo projektne dokumentacije izberite in sklenite pogodbo s projektantom, ki bo z vami skozi celotno pot – od načrtovanja, pridobivanja dokumentacije, do izvedbe del ter pridobitve uporabnega dovoljenja. Priporočljivo je, da ga pooblastite za urejanje dokumentacije, vključno z oddajanjem vlog in morebitnim dopolnjevanjem, saj bo lahko na podlagi izkušenj učinkoviteje komuniciral v postopkih.

Projektant pri izdelavi upošteva vaše želje, pri čemer mora upoštevati tudi predpise in strokovna pravila. Zagotoviti mora sladnost objekta s predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve, skladnost objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora ter skladnost objekta s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter omogoča evidentiranje objekta.

Projektant v pripravo projektne dokumentacije vključi:

  • pooblaščene arhitekte,
  • pooblaščene krajinske arhitekte in
  • pooblaščene inženirje s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter
  • strokovnjake iz drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so potrebne v procesu priprave, glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije.

V projektni dokumentaciji morajo biti navedena imena ter identifikacijske številke vseh pooblaščenih strokovnjakov in osebna imena drugih strokovnjakov, ki so sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije. Projektant in vodja projektiranja s podpisom projektne dokumentacije v vsaki fazi načrtovalskega procesa jamčita za njeno pravilnost.

Sodelujoči strokovnjaki:

Tanja Mencin, univ. dipl. inž. arh.

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za sistem prostora in graditve, Ministrstvo za naravne vire in prostor

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here