Pridobivanje mnenj (kdo so mnenjedajalci)

0
1415
Pridobivanje mnenj
Pridobivanje mnenj

Pridobivanje mnenj je postopek pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, saj si morate pridobiti mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Z mnenjem se mnenjedajalci opredelijo o skladnosti dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), ki jo izdelujejo za to registrirani projektanti, s predpisi iz svoje pristojnosti. Hkrati določijo morebitne pogoje za izvedbo gradnje, vzdrževanje in uporabo objekta.

Občina je vedno (obvezen) mnenjedajalec glede skladnosti gradbenega posega s prostorskim izvedbenim aktom in drugimi predpisi občine, glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe.

Pristojni mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom (PIA) je občina, na območju katere se zemljišče namenjeno gradnji nahaja. Odvisno od lege zemljišča namenjenega za gradnjo glede na varovana območja (npr. Natura 2000, kulturna dediščina, vodovarstvena območja) in varovalne pasove infrastrukture (ceste, železnice, vodovoda, kanalizacije, energetskih in drugih vodov) so mnenjedajalci tudi drugi državni organi ali nosilci javnega pooblastila. Podatek o tem, katera mnenja so potrebna, lahko dobite v Lokacijski informaciji pristojne občine, ki zajema tudi druge pogoje glede gradnje in predkupne pravice.

Opomba: Če gradbeno dovoljenje ni potrebno, izda mnenjedajalec namesto mnenja soglasje!

Pridobivanje mnenj: Oddaja zahteve

Zahtevo za izdajo mnenja vložite sami ali vaš pooblaščenec. Vloži se jo na predpisanem obrazcu (dostopnem na spletu) in se ji priloži DGD.

Mnenjedajalec mora podati mnenje v 15 dneh od prejema popolne zahteve za izdajo mnenja (razen če je v predpisan daljši rok, npr. mnenje občine glede skladnosti s PIA je 30 dni). Če je zahteva za izdajo mnenja nepopolna, mnenjedajalec zahteva dopolnitev v 10 dneh od prejema zahteve. Če zahteve za dopolnitev ni, se šteje, da je zahteva za izdajo mnenja popolna. Mnenjedajalec lahko poda mnenje, da se ne strinja z nameravano gradnjo, če ugotovi, da nameravana gradnja na podlagi predpisov iz njegove pristojnosti ni dopustna ali DGD ni izdelana v skladu s predpisi.

Če mnenje ni izdano v predpisanem roku, lahko zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vložite tudi brez pridobljenega mnenja. Namesto mnenja zahtevi priložite dokazilo, da je bila podana zahteva za mnenje in da mnenje ni bilo izdano v predpisanem roku. V tem primeru upravna enota – UE v roku 5 dni od vložitve popolne zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, pozove mnenjedajalca, da poda mnenje v 8 dneh. Če ga ne izda, ga UE pridobi od pristojnega organa za nadzor nad mnenjedajalcem ali od izvedenca, stroške pa krije mnenjedajalec.

Če se DGD spremeni tako, da vpliva na že pridobljena mnenja, je projektant dolžan o tem seznaniti posamezne mnenjedajalce in po potrebi pridobiti nova mnenja. Spremembe nastale v DGD morajo biti v dokumentaciji opisane in prikazane.

Če ima mnenje določen čas veljavnosti, ta preneha teči, ko se vloži zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v mnenju.

Sodelujoči strokovnjaki:

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za sistem prostora in graditve,

Irena Stepišnik Perdih

Vodja oddelka za prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here