Pridobivanje mnenj (kdo so mnenjedajalci)

0
910

Pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja si morate pridobiti tudi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Z mnenjem se mnenjedajalci opredelijo o skladnosti dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) s predpisi iz svoje pristojnosti. Hkrati določijo morebitne pogoje za izvedbo gradnje, vzdrževanje in uporabo objekta.

Občina je (obvezen) mnenjedajalec glede skladnosti gradbenega posega s prostorskim izvedbenim aktom in drugimi predpisi občine, glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe. Npr.: Če gradbeno dovoljenje ni potrebno, izda občina namesto mnenja soglasje.

Pristojni mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom (PIA) je občina, na območju katere se zemljišče namenjeno gradnji nahaja. Odvisno od lege zemljišča namenjenega za gradnjo glede na varovana območja (npr. Natura 2000, kulturna dediščina, vodovarstvena območja) in varovalne pasove infrastrukture (ceste, železnice, vodovoda, kanalizacije, energetskih vodov) so mnenjedajalci tudi drugi državni organi ali nosilci javnega pooblastila.

Oddaja zahteve

Zahtevo za izdajo mnenja vložite sami ali vaš pooblaščenec. Vloži se jo na predpisanem obrazcu (dostopnem na https://e-uprava.gov.si) in se ji priloži DGD.

Mnenjedajalec mora podati mnenje v 15 dneh od prejema popolne zahteve za izdajo mnenja (razen če je v predpisan daljši rok, npr. mnenje občine glede skladnosti s PIA je 30 dni). Če je zahteva za izdajo mnenja nepopolna, mnenjedajalec zahteva dopolnitev v 10 dneh od prejema zahteve. Če zahteve za dopolnite ni, se šteje, da je zahteva za izdajo mnenja popolna. Mnenjedajalec lahko poda mnenje, da se ne strinja z nameravano gradnjo, če ugotovi, da nameravana gradnja na podlagi predpisov iz njegove pristojnosti ni dopustna (DGD ni izdelana v skladu s predpisi iz njegove pristojnosti).

Če mnenje ni izdano v predpisanem roku, lahko zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vložite tudi brez pridobljenega mnenja. Namesto mnenja zahtevi priložite dokazilo, da je bila podana zahteva za mnenje in da mnenje ni bilo izdano v predpisanem roku. V tem primeru upravni organ v roku 5 dni od vložitve popolne zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, pozove mnenjedajalca, da poda mnenje v 8 dneh. Če ga ne izda, ga UE pridobi od pristojnega organa za nadzor nad mnenjedajalcem ali od izvedenca, stroške pa krije mnenjedajalec.

Če se DGD spremeni tako, da vpliva na že pridobljena mnenja, je projektant dolžan seznaniti posamezne mnenjedajalce. Spremembe nastale v DGD pa morajo biti v dokumentaciji opisane. Če do spremembe pride tekom postopka izdaje gradbenega dovoljenja, bo upravni organ s spremembo seznaniti tiste mnenjedajalce in po potrebi pridobiti njihova nova mnenja, v katerem se je projektna rešitev spremenila.

Sodelujoči strokovnjaki:

Tanja Mencin, univ. dipl. inž. arh.

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za sistem prostora in graditve, Ministrstvo za naravne vire in prostor

Irena Stepišnik Perdih

Vodja oddelka za prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here