Občinski prostorski akti

0
159
Občinski prostorski akti
Občinski prostorski akti

Enostanovanjske stavbe ne morete graditi kjerkoli. Gradite jo lahko, kjer je to dopustno s prostorskimi izvedbenimi akti občine, ki pa so za vsako občino drugačni. Občinski prostorski akti dopuščajo kje lahko gradite in kje ne. To pa se za od občine do občine razlikuje.

Občinski prostorski akti

V osnovi ločimo strateški Občinski prostorski plan (OPN) in izvedbeni Občinski prostorski načrt občine (OPPN). Gre za ključna in kot taka najpomembnejša prostorska dokumenta občine, s katerima se ob upoštevanju usmeritev državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine ter varstvenih zahtev, premišljeno in trajnostno načrtuje prostorski razvoj občine, hkrati se zagotovijo pogoji za njegovo izvedbo. Druga dva dokumenta sta še odlok o urejenosti naselij in krajine in sklep o lokacijski preveritvi.

Na občine se stranke najpogosteje obrnejo, ker jih zanima:

 • ali je na določenem zemljišču možna gradnja,
 • kakšen objekt je mogoče zgraditi,
 • kakšni so pogoji priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo (npr. komunalna opremljenost; ceste, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, morebitna obveznost priklopa na plin),
 • kakšni so pogoji za ohranjanje kulturne dediščine, narave in varstva okolja,
 • kolikšni morajo biti odmiki od parcelnih mej,
 • kako velik je lahko objekt,
 • kolikšen mora biti naklon strehe,
 • kakšna je lahko barva strešne kritine ali fasade,
 • kako visoka je lahko ograja in iz kakšnega materiala je lahko narejena ipd.

Generalnega odgovora na takšna vprašanja ni mogoče podati, saj se izvedbeni pogoji v vsaki občini razlikujejo. Odgovore najdete v OPN, s katerim se regulira prostorski razvoj občine. OPN je podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, in določa pogoje za druge posege v prostor, razen na območjih, kjer je z OPN predvidena izdelava OPPN, ki določa še podrobnejše pogoje.

Tudi gradnja za katero ne potrebujete gradbenega dovoljenja: za enostavne objekte, ki jih določa Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) ter tudi drugi posegi (npr. sajenje žive meje, nasutje terena ipd.), mora biti skladna s prostorskimi akti občine, drugače so lahko težave z občinsko inšpekcijo, katere naloga je med drugimi tudi nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov.

Pred investicijo v zemljišče

Še pred izbiro lokacije preverite, kateri prostorski izvedbeni akt velja za konkretno zemljišče. Pred investicijo v gradnjo ali posegom na zemljišču se:

 • Predhodno posvetuje z uradnikom na občini, kjer se zemljišče nahaja. Za ključne informacije je dovolj že klic med uradnimi urami na oddelek za okolje in prostor, oziroma na oddelek, ki se ukvarja z gradbenimi zadevami. Informacije lahko poiščete tudi na spletni strani občine.
 • Zaprosite za lokacijsko informacijo z izpisom podatkov o prostorskih izvedbenih pogojih.
 • Pogledate tudi v Prostorski informacijski sistem (PIS) (https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/) in osnovne informacije pridobite z uporabo grafičnega vpogleda v zbirko prostorskih aktov.

Občinski prostorski akti so zelo zahtevni in priprava vse dokumentacije za njihov sprejem terja veliko časa (več let). Ker gre za kompleksen in zahteven postopek, občine njihove spremembe ne načrtujejo zelo pogosto. Če občina načrtuje spremembo prostorskega akta, je potrebno biti pozoren, da za morebitno spremembo namenske rabe ali izvedbenih pogojih, pravočasno oddate pobudo.

Za ustrezno interpretacijo določb prostorskih aktov priporočamo, da se posvetujete s projektantom ali njegovim pooblaščenim strokovnjakom. Prav tako boste potrebovali njegovo pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije. Projektant vam bo znal pomagati pri razlagi prostorskih dokumentov in vas bo pravočasno opozoril na morebitne omejitve, ki jih določajo prostorski izvedbeni akti, kot je na primer lega zemljišča na vodovarstvenem območju.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here