Nadzornik na gradbišču

0
7177
Nadzornik

Z lanskim letom so stopile v veljavo spremembe gradbene zakonodaje (Gradbeni zakon (GZ), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) ter Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)), s tem pa se spreminja tudi vloga nadzora oz. nadzornika gradbišča. Nadzor nad enostanovanjsko stavbo je bil obvezen tudi po starem Zakonu o graditvi objektov, z uveljavitvijo in uporabo novega GZ od 1. junija 2018 ima nadzornik večje odgovornosti pri nadzoru gradnje objektov, saj je za svoje izjave, ki jih mora podpisati po koncu gradnje v dokazilu o zanesljivosti in projektni dokumentaciji izvedenih del odgovoren kazensko in odškodninsko.

Enakovredno, kot pooblaščeni inženirji, nadzor opravljajo tudi nadzorni inženirji. Arhitekti so vpisani v imenik pooblaščenih arhitektov Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS), gradbeni, elektro, strojni in drugi inženirji so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev in pooblaščenih nadzornikov, ki ga hrani Inženirska zbornica Slovenije (IZS).

Kdo je gradbeni nadzornik

Poklicne naloge pooblaščenih natančno opredeljuje ZAID. V grobem obrisu so te naloge projektiranje, nadzor, vodenje gradnje, svetovanje, izdelava strokovnih elaboratov in vodenje investicij. Za potrebe gradnje enostanovanjske stavbe so poklicne naloge običajno porazdeljene tako, da bodoči graditelj pisno naroči projekt pri projektantu, ki nato pri izdelavi projekta zagotovi sodelovanje vseh strokovnjakov različnih strok (pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni inženirji). Vodja projekta za stavbe je običajno pooblaščeni arhitekt. Še pred začetkom gradnje mora graditelj zagotoviti tudi nadzornika, saj mora ta sodelovati že pri zakoličbi objekta (ki jo izvede inženir geodezije). Nadzornik je v skladu s 13. členom GZ firma, za katero delo na gradbišču opravlja vodja nadzora. Ta je lahko pooblaščeni arhitekt ali inženir, odvisno od vrste del, ki pri gradnji prevladuje. Pri enodružinski stavbi je to običajno inženir gradbeništva. Nadzornik zagotovi tudi sodelovanje vseh potrebnih strokovnjakov, ki morajo biti pri enostanovanjski gradnji, pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva in geotehnologije. Nadzornik redno opravlja nadzor do pridobitve uporabnega dovoljenja. Graditelj sam ob koncu gradnje naroči projektno PID, izvajalec pa mu izdela dokazilo o zanesljivosti. V obeh nadzornik in vodja nadzora podpišeta izjavo.

Enakovredno, kot pooblaščeni inženirji, nadzor opravljajo tudi nadzorni inženirji. Arhitekti so vpisani v imenik pooblaščenih arhitektov Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS), gradbeni, elektro, strojni in drugi inženirji so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev in pooblaščenih nadzornikov, ki ga hrani Inženirska zbornica Slovenije (IZS).

Vloga nadzornika

Nadzor je obvezen pri gradnjah z gradbenim dovoljenjem in odstranjevanju zahtevnega objekta. Obvezen je tudi, če investitor sam gradi nezahteven objekt z gradbenim dovoljenjem, na primer garažo površine od 20 do 50 m², drvarnico površine od 20 m² do 100 m² ali ograjo višine od 2,2 m do 3,5 m. Nadzornik je strokovnjak, ki ima pri gradnji dvojno vlogo. Prva je, da opravlja nadzor za državo, kar pomeni, da nadzira, da se gradnja izvaja skladno z zakonodajo in dovoljenji. Obvezne naloge nadzornika so predpisane v 13. členu GZ in vključujejo skrb za skladnost gradnje z gradbenim dovoljenjem, gradbenimi in drugimi predpisi, preveritev ali je gradbeno dovoljenje pravnomočno in ali je investitor prijavil začetek gradnje, nadzor skladnosti gradnje z gradbenim dovoljenjem in ali so morebitna odstopanja od gradbenega dovoljenja dopustna, preverjanje ustreznosti gradbenih materialov in načina vgradnje, ustavitev gradnje, če kršitve niso odpravljene, vodenje gradbenega dnevnika.

Druga vloga nadzornika je, da opravlja nadzor, predvsem z vidika kvalitete, tudi za svojega naročnika – investitorja. To pomeni, da mora redno in pravočasno pregledovati vse faze gradnje, ki vplivajo na statično in požarno varnost objekta, na ustrezen higienski in zdravstveni vidik objekta in vidik vpliva na okolje, na varnost uporabe objekta, primernih razmer zaradi hrupa, varčevanja z energijo in trajnostne gradnje. Sicer mora tudi izvajalec pred vsako pomembno fazo gradnje o njej obvestiti nadzornika.

Kako pogosto nadzornik zagotovi prisotnost svojih pooblaščenih oz. nadzornih inženirjev na gradbišču ni predpisano, je pa odvisno od intenzivnosti gradnje in vrste del, ki se izvajajo. Najbolj zanesljivo, da bo nadzornik res kvalitetno nadziral gradnjo, je, da si investitor zagotovi ustrezno prisotnost že v pogodbi o izvajanju nadzora.

Sodelujoči strokovnjaki:

Aleksandra Velkovrh, dipl. ing. gr.

Predavateljica na Centru za izobraževanje

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here