Lokacijska informacija

0
317
Lokacijska informacija
Lokacijska informacija

Lokacijska informacija je nujno potrebna za izvajanje vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev pri nakupu, prodaji, cenitvi, dedovanju nepremičnin in služi kot priloga zemljiškoknjižnemu dovolilu za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo.

Lokacijska informacija

Za namen gradnje objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, pa lokacijska informacija ni obvezna, vendar je pomemben vir informacij, kaj, kje in kako lahko gradite. Za izpis teh podatkov, morate v vlogi označite prilogo, da zahtevate podatke o prostorskih izvedbenih pogojih. Žal pa bo takšen izpis mogoče le do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema in če prostorski izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu.  

Predvsem priporočamo, da se lokacijska informacija s podatki o prostorsko izvedbenimi pogoji pridobi pred samim načrtovanju nakupa zemljišča ter pred gradnjo objektov, saj tako pred začetkom gradnje preverite ali je gradnja željenega objekta dopustna in pod kakšnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji (oblikovanje objekta, lega, faktor zazidanosti, barva fasade, odmiki od sosedov…) ter katera soglasja oziroma mnenja je potrebno pridobiti v kolikor je lokacija v varovalnem pasu infrastrukture ali na varovanem območju (varstvo narave, kulturne dediščine, vodotoki, druga območja…), saj je pogoj za poseganje na parcele, na katerih veljajo določeni varstvenimi režimi, obvezna pridobitev soglasja/mnenja pristojne službe.

Oddaja vloge

Oddaja vloge za lokacijsko informacijo: Večina občin ima postopek za pridobitev lokacijske informacije že avtomatiziran. Na svojih spletnih straneh imajo objavljeno vlogo za pridobitev lokacijske informacije. Vlogo izpolnite in pošljete preko spleta, preko navadne ali elektronske pošte oziroma jo oddate v fizični obliki na vložišče oz. v glavno pisarno občine, v kateri se nahaja zemljišče.  Ob izpolnitvi vloge je, hkrati z oddajo vloge, treba plačati upravno takso, ki znaša 35,00 €.

Če vlogo za lokacijsko informacijo oddate na občini osebno, s seboj ne potrebujete posebnih dokumentov.  Zahtevek za izdajo lokacijske informacije lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba, tudi če ni lastnik nepremičnine. V vlogi je treba navesti podatke vlagatelja, izpolniti rubriko »zemljiška parcela« z navedbo katastrske občine in številko parcele (navede se zemljiška parcela ali največ 10 zemljiških parcel znotraj iste katastrske občine. Če je zemljiških parcel več, je treba izpolniti nov obrazec in plačati novo takso).

Za pridobitev lokacijske informacije na občini, kjer nepremičnina leži, običajno ni potrebno veliko čakati. Zakonsko določen rok za izdajo lokacijske informacije znaša 15 dni od prejema popolne vloge. Vloga je predpisana s Pravilnikom o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22 in 72/23) in je uniformirana za vse občine.

Veljavnost lokacijske informacije

Veljavnost lokacijske informacije: Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, državnega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta oziroma drugega prostorsko izvedbenega akta. V informaciji je navedeno, če se sprememba prostorskega načrta pripravlja. Za izvajanje pravnih poslov pa notarji upoštevajo samo lokacijske informacije, ki so izdane v zadnjih šestih mesecih.

Čeprav lokacijska informacija ni obvezna, priporočamo, da jo pridobite, saj spoznate podrobneje zemljišče, na katerem imate namen graditi. Ima značaj potrdila iz uradne evidence in predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje in sicer o prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele, namenski rabi prostora, območjih varovanj in omejitev, vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede na namen, prostorskih ukrepih ter spremembah in dopolnitvah oziroma pripravi novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja nepremičnina.

Viri: https://www.izs.si, https://upravneenote.gov.si, https://uradni-list.si, https://e-uprava.gov.si, https://pisrs.si, https://www.gov.si.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here