Ločite dobre mojstre od manj kakovostnih izvajalcev

0
1499
Obrtnik
Obrtnik

Slej ko prej bo prišel trenutek, ko boste potrebovali obrtnika. Ker pa je zelo težko ločiti pravega obrtnika od »mojstra«, smo pripravili nekaj nasvetov.

Pri ustvarjanju ali obnovi svojega doma vaš najprej čaka iskanje zanesljivega izvajalca in pri tem pazljiva izbira. Pozanimate pri prijateljih in znancih. Izkušnje in priporočila so vam lahko v pomoč, vendar je še vedno nujno, da izbirate med več primerljivimi ponudbami. Ponudbe naj vsebujejo vse informacije, ki so za vas pomembne, kot so popisi del s količinami, cena in način plačila, rok za izvedbo, uporabljeni materiali. Preden sklenete pogodbo o sodelovanju, preverite, ali ima izvajalec registrirano opravljanje svoje dejavnosti. Če izvajalec ni registriran, opravlja delo na črno. Z odločitvijo za neregistriranega izvajalca tvegate, saj je kvaliteta opravljene storitve vprašljiva, delo pa je zakonsko ni dovoljeno. Ali je izvajalec-obrtnik registriral svojo dejavnost, lahko preverite na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, kjer se nahaja tudi seznam obrtnih mojstrov. Obrtni mojstri imajo opravljen mojstrski izpit pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Da bi lažje preverjali, s kakšnim podjetjem iz gradbene dejavnosti sodelujete, na OZS podeljujejo Znak odličnosti v gradbeništvu. Prejmejo ga izvajalska gradbena in inštalacijska podjetja, ki izpolnjujejo najvišja merila poslovne odličnosti in dosegajo maksimalne rezultate ob upoštevanju kupcev in okolja, v katerem delujejo. Več o samem znaku in seznam imetnikov znaka najdete na spletni strani Znakodlicnosti.si.

NI VSAK OBRTNIK MOJSTER

Janko Rozman, sekretar sekcije gradbincev OZS, pravi, da so načeloma vsi mojstri z mojstrsko diplomo dobri, saj so svoja znanja in spretnosti potrdili na mojstrskem izpitu. Mojstrski izpit je uradno priznana in verificirana stopnja izobrazbe. Za obrtnike z opravljenim mojstrskim izpitom v OZS pravijo, da je upravičeno pričakovati, da bodo dela izvedli kakovostno in v skladu z dogovorom. Opravljen mojstrski izpit mojstri dokazujejo z verificiranim spričevalom – mojstrsko diplomo in žigom.

Od izvajalca del je v fazi dogovarjanja nujno zahtevati pisno ponudbo, z vsemi zgoraj navedenimi elementi, ki je potem lahko osnova za sklenitev dogovora oziroma pogodbe. Pri vseh, predvsem pa večjih poslih se predlaga sklenitev pisne pogodbe, sicer pa naj bo naročilo izvedeno v pisni obliki (npr. v obliki e-pošte ali potrditve na sami ponudbi) na podlagi pisne ponudbe.

Od izvajalca del je treba vedno zahtevati račun, saj je to osnova za plačilo, istočasno pa ima naročnik samo na podlagi računa izvedenih del možnost pričakovati primerno kvaliteto in garancijo za izvedena dela. Opravljanje poslov brez računa je kaznivo, tako za izvajalca del kot tudi za naročnika.

Predračun naj zajema:

 • storitev, ki bo opravljena, s popisi del, količinami in cenami za enoto ali skupaj za celoto,
 • uporabljen material,
 • podatek, ali je v ceno vključen tudi strošek za material,
 • rok pričetka del,
 • predviden zaključek del,
 • način obračuna del (po količinah, na ključ …),
 • pogoji plačila.

DOLOČITEV CENE IN PLAČILO

Cena v ponudbi mora vsebovati tudi DDV, kar določa Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon o DDV-ju. Čeprav dogovorjena cena zavezuje izvajalca, zakon dovoljuje poznejše zvišanje cene. To se lahko zgodi, če se izkaže, da je prekoračitev stroškov neizogibna, izračun pa ni bil dogovorjen z izrecnim jamstvom (na ključ). V primeru, da je dogovor o računu z izrecnim jamstvom bil sklenjen, obrtnik-izvajalec cene ne more zvišati, naročnik pa mora plačati celoten dogovorjeni znesek, ne glede na obseg del. Račun mora biti dovolj razčlenjen, da lahko preverite pravilnost glede količine in kakovosti storitve.

Okvirne cene gradbenih del si lahko ogledate na spletni strani OZS pri posameznih sekcijah.

KAKO JE S PREDPLAČILOM

Pogosto se zgodi, da se izvajalec storitve in stranka dogovorita za predplačilo, predvsem ko se morajo pokriti stroški za material. Upravičeni ste do obrestnih mer za predplačilo, če so od plačila do izvedbe del minili več kot trije delovni dnevi, in sicer po obrestni meri, po kateri se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri mesece. Ker gre pri tem za dokaj nizke zneske, se to v praksi redko izvaja.

MED DELOM

Obrtnik mora opraviti delo po dogovoru, pravočasno in v skladu s pravili stroke. Vnaprej se zavarujte in mislite na možnost, da se dela lahko zavlečejo (dodatna dela, neugodne vremenske razmere) in v pogodbi za primer, da izvajalec zamuja po svoji krivdi, opredelite pogodbeno kazen, t. i. penale. Izvajalec je pogodbeno kazen dolžan plačati samo v primeru, da z izvedbo zamuja po svoji krivdi – dodatno naročena dela, slabo vreme, zamude naročnika oz. njegovih drugih izvajalcev ipd., niso razlogi za plačilo penalov. Če rok ni bil dogovorjen, lahko izvajalec delo opravi v času, ki je razumno potreben za izvedbo storitve. Če se izvajalec ne drži pogodbenih določil, lahko v skrajnem primeru od pogodbe tudi odstopite. odstop od pogodbe obvezno urejate v pisni obliki. Če ste izvedbo storitve že plačali, vam mora znesek neizvedenih del vrniti. Pripadajo vam tudi obresti od dneva, ko je izvajalec znesek prejel. Izvajalca med delom stalno nadzirajte (najbolje je najeti strokovno usposobljenega nadzornika, ki je pri novogradnjah obvezen po zakonu). Predvsem spremljajte vsa dodatna dela, ki niso bila vključena v predračun in jih bo treba opraviti, kar zahteva dodatno naročilo izvajalcu, ki naj tudi za dodatna dela pripravi predračun pred izvedbo.

PO KONČANEM DELU

Če se v garancijskem obdobju pojavijo napake, morate o tem obvestiti izvajalca v dveh mesecih od zaznave napake. Običajna garancijska doba v gradbeništvu je dve leti. Popravilo lahko zahtevate samo v primeru, da imate račun, zato naj vas nižja cena za delo, opravljeno brez računa, ne premami. Pomanjkljivosti morajo biti natančno opisane, izvajalcu storitve pa mora biti omogočen ogled. Zakon o varstvu potrošnikov omogoča, da izbirate med štirimi zahtevki:

 • odprava pomanjkljivosti na opravljeni storitvi oziroma izdelku;
 • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi;
 • ponovno opravljanje storitve;
 • vračilo plačanega zneska.

V gradbeništvu se običajno uporablja prva možnost. Izvajalcu se ob reklamaciji tudi določi primeren rok za odpravo napake, pri tem se upošteva vrsta in obseg del ter druge okoliščine (npr. vremenske razmere, če gre za dela zunaj …).

Izvajalec se lahko z zahtevo po odpravi pomanjkljivosti ne strinja, kar privede do spora o obstoju napake. Zato priporočamo, da se že med opravljanjem storitve izvaja sprotni strokovni nadzor in da se vse podrobnosti o izvedbi dela dogovarjate in usklajujete z izvajalcem sproti.

Viri: www.podsvojostreho.net, www.zps.si, www.gradim.si, www.znakodlicnosti.si.

Sodelujoči strokovnjaki:

Janko Rozman

http://www.ozs.si/

sekretar sekcije gradbincev OZS

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here