Komunalni prispevek

0
1823

Eden od pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja je tudi plačilo komunalnega prispevka. Komunalni prispevek predstavlja pomemben del proračuna gradnje. Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.

Višina komunalnega prispevka je v pristojnosti občine.

Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo občina določi  v programu opremljanja stavbnih zemljišč. Podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo občina določi v odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo

S plačilom komunalnega prispevka pridobite pravico priključitve oz. uporabe komunalne opreme. Priključitev na komunalno opremo je tudi posredna priključitev na komunalno opremo preko priključkov obstoječih objektov.

Stroške gradnje priključkov na komunalno opremo nosite vi, kot investitor. Vlogo za odmero lahko vložite sami ali vaš pooblaščenec (projektant). Med komunalno opremo sodijo:

  • občinske ceste, javna parkirišča, otroška igrišča, zelene in druge javne površine;
  • kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje in objekti za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov;
  • omrežje za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter plinovodno omrežje.

Komunalni prispevek se vedno plača samo za tisto komunalno opremo na katero se objekt dejansko priključuje oziroma jo uporablja. Pri odmeri je treba upoštevati zakonske in morebitne občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka.

Poleg meril, ki jih občina določi v odloku na podlagi katerega se odmerja komunalni prispevek in na katere investitor ne more vplivati, na višino komunalnega prispevka vpliva tudi površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina objekta.

Priloge vlogi za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka:

  • projekt DGD (Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja),
  • pooblastilo investitorja (za zastopnike in pooblaščence),
  • gradbeno dovoljenje obstoječega objekta (če gre za povečanje neto tlorisne površine objekta ali spreminjanje njegove namembnosti),
  • ostalo (pogodbe, računi, potrdila, dokazila o obstoječe objektu, če gre za gradnjo novega objekta na zemljišču prej odstranjenega objekta).

ZUreP-3 prinaša novosti tudi na področju komunalnega prispevka. Plačilo komunalnega prispevka bo po vzpostavitvi  storitev eGraditev preneseno v fazo prijave začetka gradnje in ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Vse do vzpostavitve sistema eGraditev, je plačan komunalni prispevek še vedno pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Do sprejeta novih podzakonskih predpisov je na področju opremljanja stavbnih zemljišč in odmere komunalnega prispevka v uporabi Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3)

Sodelujoči strokovnjaki:

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za sistem prostora in graditve,

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here