Ključni koraki in odločitve za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja

0
1165

Izbira projektanta

Za izdelavo projektne dokumentacije izberite projektantsko podjetje (projektanta) z ustreznim znanjem in izkušnjami. Pozanimajte se o njihovih preteklih referenčnih projektih in kakšnega od investitorjev povprašajte o njihovih izkušnjah.

Opredelitev želja v projektni nalogi

Opredelitvi vaših želja služi projektna naloga. Gre za neke vrste listo želja, ki jih mora projektant ob projektiranju upoštevati. Bolj kot bo ta natančna, večja je verjetnost, da boste z izdelanim projektom na koncu zadovoljni. Dober projektant vam bo projektno nalogo tudi pomagal dopolniti, saj se s tem lahko še pred pričetkom dela prepreči pojav marsikaterih nesporazumov, kar pripomore k ohranjanju časovne in stroškovne komponente projekta.  

Projektna naloga naj bo pripravljena pred podpisom projektantske pogodbe in naj bo priloga k pogodbi. V kasnejših fazah se lahko v skladu z napredkom projekta tudi dopolnjuje. V njej naj bo naveden tudi proračun investitorja, namenjen gradnji.

Eden ali več projektantov

Izdelavo celotne projektne dokumentacije lahko naročite pri enemu projektantu, kar je za kasnejše obvladovanje projekta najenostavneje, ali za projektiranje podpiše ločene projektantske pogodbe, npr. v primeru, če želite neposredno vključiti projektante posameznih strok, ki jim zaupate ali v primeru, če želite imeti celoten nadzor nad izbiro vseh strokovnjakov pri gradnji in preprečiti izbiro podizvajalcev izbranega projektanta le po kriteriju najnižje cene.

Če sklenete pogodbo za istočasno projektiranje z več pogodbeniki, morate določiti vodilnega pogodbenika, ki bo prevzel tudi vodenje projekta. Za vodjo projekta pri stanovanjskih objektih je lahko imenovan tako pooblaščeni arhitekt kot tudi pooblaščeni inženir, predvsem gradbene, strojne ali elektro stroke. Naloga vodje projekta je medsebojna koordinacija strokovnjakov vseh udeleženih strok in skrb za medsebojno usklajenost z njihove strani izdelane dokumentacije. Kar nikakor ne pomeni, da vodja projekta lahko posega na delovna področja ostalih strok, saj za to ni ne pooblaščen, ne usposobljen.

Ključni strokovnjaki za optimalen rezultat

V pogodbo naj bodo vključeni – vodja projekta, pooblaščeni arhitekti in inženirji:

Gradnja objekta je izrazito interdisciplinarna, zato najboljše in najbolj optimalne rešitve lahko pričakujete le ob pravočasnem angažiranju vseh potrebnih strokovnjakov. Četudi želite skleniti pogodbo le z enim projektantom, ki bo zadolžen tudi za vključitev vseh ustreznih strok, naj bodo poleg vodje projekta v projektantski pogodbi poimensko navedeni tudi vsi pooblaščeni arhitekti in inženirji (najmanj gradbene, strojne in elektro stroke, požarne varnosti), ki bodo izdelovali projektno dokumentacijo.

Zahtevajte tudi zapis pogodbenega določila da, pred oddajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, vsi podpišejo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in izjavijo, da bo na podlagi te dokumentacije lahko izdelan projekt za izvedbo, ki bo izpolnjeval vse bistvene in druge zahteve, ki jih določa zakon. Sicer se lahko zgodi, da projekta za izvedbo ne bo mogoče izdelati v okviru manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja, ki jih dopušča zakon. Za vas je to lahko zelo neugodno, saj bo treba znova pridobiti gradbeno dovoljenje.

Skupna komunikacija vseh izvajalcev z investitorjem:

Vnaprej se dogovorite, da se vsi vključijo tudi v zgodnjo komunikacijo z vami, z namenom pravočasnega razvoja ustreznih rešitev, najbolje že ob pripravi projektne naloge pred podpisom pogodbe. V tem delu je namreč gradbena zakonodaja izrazito pomanjkljiva oziroma skrb za to prepušča investitorju, ena pogostejših usodnejših napak pri projektiranju predvsem enostanovanjskih objektov je ravno to, da niso vsi strokovnjaki vključeni že v zgodnejših fazah, pojasni Dejan Prebil. Na ta način lahko projektant ponudi privlačnejšo ceno projektiranja in tako morda lažje pridobi posel. Posledice take prakse investitor kasneje občuti v obliki neoptimalnega ali celo manj varnega objekta.

Ko je gradbeno dovoljenje že pridobljeno, je manevrski prostor za najbolj pomembne strokovne odločitve mimo, vsi naknadno vključeni strokovnjaki se morajo le še prilagajati že bolj ali manj začrtanim rešitvam. Razumeti je treba, da prihranek pri takem načinu projektiranja pomeni le drobec v primerjavi s prihranki pri gradnji in uporabi objekta  ob tem pa način projektiranja pomembno vpliva na varnost in zanesljivost objekta.

Vključitev pooblaščenih inženirjev pred fazo PZI:

Vse pogostejša je neprimerna praksa, ko investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja angažira le pooblaščenega arhitekta, ne pa tudi pooblaščenih inženirjev (gradbene, strojne, elektro stroke, požarne varnosti).

Marsikdaj se na primer dogaja, da se pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva, ki zagotavlja konstrukcijsko varnost in trajnost objekta, in bi moral sodelovati že od samega začetka snovanja objekta, v proces projektiranja investitor vključi šele v fazi PZI (Projekt za izvedbo). Takrat se ta lahko osredotoči zgolj še na formalno zagotovitev zahtev predpisov, težko pa vpliva na optimalno potresno zasnovo, ki jo zgolj upoštevanje predpisov ne zagotavlja. Posledice takšne prakse se bodo izrazile ob močnejšem potresu, kjer bodo poškodbe objekta lahko precej hujše, kot sicer, ob hkratnih razmeroma majhnih napakah pri gradnji ali ob kasnejših razmeroma nedolžnih posegih v konstrukcijo, pa so tako predvsem v primeru potresa, pa tudi v primeru orkanskega vetra ali izredne obtežbe snega lahko ogrožena celo življenja uporabnikov objekta. Posledica je lahko tudi neracionalna in draga konstrukcija (npr. večje količine betona in armature). Pogosto slišana izjava »dober statik bo vse uredil« je precej iz trte izvita. Najboljši statiki vedo, kdaj se morajo umakniti, reševanje zavoženih zasnov pa prepustiti drugim.

Na zahtevnejših terenih vključite geotehnologa:

V pripravo projektne dokumentacije vključite tudi geomehanika oz. geotehnologa, še posebej, če gradite na potencialno plazovitem območju ali v primeru zahtevnejših izkopov pri gradnji. Za optimalno in varno gradnjo pred pričetkom projektiranja pridobite tudi podatke o lastnostih temeljnih tal. Prav tako vključite pooblaščenega inženirja s področja geodezije, ki pripravi geodetski načrt z grafičnimi prikazi, na osnovi katerih se izdelujejo vsi lokacijski prikazi v načrtih. Izdelava dokumentacije za gradbeno dovoljenje na katastrskih podlagah (podatkih o parceli), ki se je prepogosto poslužujejo projektanti, predvsem nekateri pooblaščeni arhitekti, s čimer znižujejo svoj strošek izdelave projektne dokumentacije, je neprimerna.

Gradbeno dovoljenje

Pridobitev gradbenega dovoljenja je naloga investitorja. Smiselno je, da tudi to nalogo predate projektantu, saj je s tem procesom zelo dobro seznanjen in ga zato lahko spelje kar najbolj optimalno. Hkrati lahko hitro odreagira ob morebitni potrebi po popravkih in dopolnitvah vloge.

Projektant mora zagotoviti, da so ob pripravi projektne dokumentacije upoštevani tudi vsi prostorski akti, gradbeni in drugi predpisi ter pridobljena vsa potrebna mnenja oziroma soglasja ali druga dovoljenja , če je to določeno z drugimi predpisi.

Izdelava projekta za izvedbo in prijava začetka gradnje

V projektu PZI vsi pooblaščeni inženirji in pooblaščeni arhitekti izdelajo svoje načrte, v katerih z računi in analizami dokažejo vse potrebne bistvene zahteve objektov in pripravijo dokumentacijo, na osnovi katere se lahko prične z gradnjo.

Projektna dokumentacija PZI je obvezna priloga k prijavi gradnje, prijava gradnje pa je pogoj za začetek gradnje objekta.

Spremembe med gradnjo

Spremembe, nastale med gradnjo, ne smejo presegati dovoljenih zakonskih omejitev, po potrebi pa morajo strokovnjaki načrte PZI, na katere te spremembe vplivajo, ustrezno popraviti. V kolikor se spremenijo upoštevane predpostavke, morajo strokovnjaki popraviti tudi vse izračune in analize.

Pridobitev uporabnega dovoljenja in vpis v kataster stavb

Po dokončanju gradnje vložite zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, h kateri priložite tudi projektno dokumentacijo izvedenih del, ki povzame morebitne spremembe, nastale med gradnjo. Uporabno dovoljenje je pogoj za pridobitev hišne številke in pričetek uporabe objekta. Objekt nato še vpišete v uradne evidence, za kar se potrebujete elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Sodelujoči strokovnjaki:

Dejan Prebil, univ. dipl. inž. grad.

Pooblaščeni inženir, Inženirska zbornica Slovenije

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here