Kako upravljati lastno gradbišče – kazni so visoke

0
10479
Gradbiščna tabla
Gradbiščna tabla

Pri gradnji je treba upoštevati nekatere tehnične ukrepe, ki zagotavljajo varno gradnjo stanovanjskega objekta. Zbrali smo nekaj osnovnih informacij in nasvetov, ki vam bodo olajšale prve korake, potrebne za postavitev lastnega domovanja.

Priprava terena in gradbišča

V prvi fazi priprave gradbišča je treba pripraviti teren, kjer nameravate graditi, tj. odstraniti je treba odvečno drevje in skale, zasuti jarke in kotanje. Po potrebi, če je zemljišče preveč vlažno, izvedete drenažo (odvodnjavanje). Sledi priprava gradbišča, ki zajema postavitev gradbene barake, ograditev gradbišča s primerno ograjo in tablo ali označbo, postavitev sanitarij in vodne oskrbe. Zahtevnost priprave je odvisna od zahtevnosti in velikosti objekta, ki ga nameravate graditi. Če gre za enoetažno enostanovanjsko hišo, so ti ukrepi enostavnejši, lahko jih izvajate tudi sami.

Označitev in organizacija ureditve gradbišča

Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008) določa, da mora investitor pridobiti načrt organizacije gradbišča in ga označiti z gradbiščno tablo pred začetkom del pri vseh gradnjah, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Gradbiščna tabla

Namestiti jo je treba na vidno mesto ob vhodu na gradbišče najkasneje v 14 dneh po začetku gradbenih del, označeno pa mora biti vse do takrat, dokler dela niso popolnoma zaključena oz. do izdaje uporabnega dovoljenja. Izdelana mora biti iz obstojnega materiala in barv, tako, da so podatki na njej čitljivi. Podatki morajo biti napisani v slovenskem jeziku, na območju, kjer živijo italijanske in madžarske narodne skupnosti, pa še dodatno v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Gradbiščna tabla mora vsebovati naslednje podatke:

  • vrsto objekta glede na namen in vrsto objekta, kot je navedeno v gradbenem dovoljenju,
  • številko gradbenega dovoljenja ter datum izdaje in naziv organa, ki ga je izdal,
  • podatke o investitorju,
  • podatke o projektantih in o odgovornem projektantu,
  • o izvajalcih, o odgovornem vodji del (gradbišča),
  • o nadzorniku in o odgovornem nadzorniku,
  • o revidentu in odgovornem vodji revidiranja.

Ker se pravilnik razlikuje glede na to, ali gre za gradnjo, ki jo prepustite izvajalcem, ali pa gre za gradnjo v lastni režiji, preverite v spodnji tabeli, kaj potrebujete za označitev gradbišča.

Če ste le investitorGradnja v lastni režiji, gradnja manj zahtevnega objekta
Gradbiščna tablaMorate poskrbeti sami.Poskrbite sami, lahko je samo list formata A4 s podatki iz prvih treh alinej prejšnjega odstavka
Načrt organizacije gradbiščaZa to poskrbi izvajalec.Ga ni treba izdelati, morate pa gradbišče ustrezno ograditi s trakom, mrežo ali opozorilnim znakom.

 

Izvajalec po potrebi sam izdela načrt organizacije gradbišča, njegova naloga pa je tudi, da poskrbi za zakoličenje objekta (ZGO, 80. člen), poskrbi za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter za varnost same gradnje in del.

Načrt ureditve gradbišča

Izdela ga izvajalec, izdelan pa mora biti skladno s projektom gradnje na podlagi gradbenega dovoljenja in v skladu z morebitnim varnostnim načrtom. Načrt mora vsebovati opis gradbišča, podatke o skladišču ali deponiji, podatke o komunikacijskih poteh, priključkih na javno infrastrukturo za manjša ter dodatno – podatke o garderobah, sanitarijah in pisarnah vodstva – za večja gradbišča. Vsebuje naj tudi kratek opis gradbenih del, navedbo morebitnih nevarnih del in organiziranje prve pomoči na delovnem mestu, kakor to določa Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Prijava gradbišča

Gradbišče je treba prijaviti le v primeru, ko predvidevate: da bodo dela na gradbišču potekala dlje od 30 delovnih dni in ko na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev; ko predvideni obseg dela opravlja 500 ali več ljudi na dan.

V teh primerih je treba sestaviti Prijavo gradbišča na predpisanem obrazcu, ki jo naročnik ali nadzornik pošlje inšpekciji za delo najkasneje 15 dni pred začetkom izvajanja del, kopija prijave pa naj bo vidno nameščena tudi na samem gradbišču. Obrazec lahko dobite na spletni strani Inšpektorata RS za delo (www.id.gov.si).

Uredite si gradbeno zavarovanje

Odgovornost za neposredno škodo tretjim osebam pri izvajanju gradbenih del prevzamejo tako investitor, projektant, izvajalec, nadzornik nad gradnjo kot revident projektne dokumentacije. Pred začetkom opravljanja dejavnosti je torej treba imeti urejeno gradbeno zavarovanje, s čimer zavarujete svojo odgovornost (izbira izvajalca) za morebitno povzročeno škodo. Gradbeno zavarovanje lahko uredite na katerikoli zavarovalnici.

Kazni in še zadnji nasvet

Služba za odnose z javnostmi na Inšpektoratu RS za promet, energetiko in prostor: »V primeru, da pravna oseba ne poskrbi za predpisan načrt organizacije gradbišča in za izdelavo varnostnega načrta ter za ustrezno ureditev gradbišča, se jo kaznuje z globo od 1.500 do 30.000 evrov. Odgovorno osebo pravne osebe pa z globo od 150 do 2.000 evrov.« Kazen za posameznika kot investitorja je od 500 do 1.200 evrov.

Predpisi o gradnji objektov ne določajo posebej, kdaj in ob katerih urah se lahko gradi. Pri tem je treba upoštevati Zakon o varstvu javnega reda in miru, ki določa, da se z globo kaznuje tiste, ki na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro motijo mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege. Posebnega skupnega predpisa za delo ob nedeljah ni, vseeno pa vam priporočamo, da se pozanimate o tem na vaši občini.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.