Imenovanje nadzornika, zakoličba in prijava začetka gradnje

0
1377

Imenovanje nadzornika

Pred zakoličenjem in začetkom gradnje morate imenovati nadzornika. Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje iz Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter izvaja nadzor nad gradnjo. Nadzornik za vodenje nadzora določi vodjo nadzora. Naloga nadzornika je, da:

 • preveri, ali je izvedena prijava začetka gradnje z vsemi potrebnimi podatki in dokumentacijo,
 • preveri, ali izvajalec izpolnjuje pogoje zakona,
 • skrbi, da se gradnja izvaja v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem ob upoštevanju dopustnih manjših odstopanj  na podlagi projekta za izvedbo gradnje (PZI) oziroma projekta za odstranitev,
 • opozori na tehnične rešitve v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju z gradbenim dovoljenjem ali predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve, ter drugimi predpisi,
 • vam pravočasno sporoči morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi PZI ter jih uskladi z vami in s projektantom,
 • sodeluje pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj,
 • od vseh izvajalcev prevzema in preverja potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in preverja, ali so ti skladni z nameravano uporabo in ali se vgrajujejo pravilno.

Po končani gradnji vam bosta nadzornik in vodja nadzora pripravila izjavo, da so dela dokončana v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in PZI ter da objekt izpolnjuje bistvene, ki je ena od zahtevanih izjav, ki jo morate priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.

Zakoličba

Ko vam projektant že izdela PZI inpred prijavo začetka gradnje morate zagotovi zakoličenje objekta. Zakoličenja ne rabite, če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega objekta. O izvedenem zakoličenju objekta se sestavi zakoličbeni zapisnik, ki ga podpišejo pravna ali fizična oseba s področja geodetskih storitev, njegov pooblaščeni inženir s področja geodezije in nadzornik ter vodja nadzora, s čimer jamčijo, da je zakoličenje objekta izvedeno skladno z gradbenim dovoljenjem in PZI.

Prijava začetka gradnje

8 dni preden začnete z gradnjo morate pri upravnemu organu, ki vam je izdal gradbeno dovoljenje evidentirati prijavo začetka gradnje. Prijavo lahko izvedete šele, ko:

 • imate pravnomočno gradbeno dovoljenje (lahko tudi samo dokončno dovoljenje, vendar v tem primeru na lastno odgovornost),
 • ste sklenili pisno pogodbo za nadzor gradnje z nadzornikom in  imate znanega vodjo nadzora,
 • imate izdelan PZI in
 • so vam zakoličili objekt in izdelali zapisnik zakoličenja.

Prijavo začetka gradnje izvedete na obrazcu (obrazci in program za izpolnjevanje obrazcev dostopni na spletni stani https://www.gov.si/teme/graditev/). V prijavi navedete podatke o nadzorniku in vodji nadzora. Prijavi priložite:

 • PZI na elektronskem nosilcu in
 • zakoličbeni zapisnik.

Pred začetkom gradnje lahko prijavite tudi pripravljalna dela na gradbišču. K taki prijavi priložite le podatke in dokumentacijo oz. dokazila, ki se nanašajo na pripravljalna dela.

GZ-1 določa, če prijava začetka gradnje ne vsebuje kateregakoli zahtevanega podatka ali predpisane dokumentacije, se šteje, kot da prijava začetka gradnje ni bila podana. Evidentirana popolna prijava začetka gradnje je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.

Po prijavi začetka gradnje, je obvezna prijava vsake spremembe podatkov iz prijave začetka gradnje. S prijavo se seznanijo mnenjedajalci, gradbeni inšpektor in drugi pristojni inšpektorji, saj jo UE vnese v Prostorski informacijski sistem (PIS), ki je tudi javno dostopen.

Sodelujoči strokovnjaki:

Tanja Mencin, univ. dipl. inž. arh.

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za sistem prostora in graditve, Ministrstvo za naravne vire in prostor

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here