Gradbeni slovar

0
1701
Gradbeni slovar
Gradbeni slovar

Poznate vse izraze, ki se pojavljajo v gradbeništvu? Pripravili smo gradbeni slovar, kjer najdete razlago bolj pogostih gradbenih izrazov.

Č

Četrta gradbena faza – Zidanje predelnih sten in dimnikov nad streho, izdelava betonskih tlakov, vertikalne in strešne hidroizolacije, notranjih in zunanjih ometov, groba napeljava inštalacij v objektu, izdelava stenskih in talnih oblog, ki zahtevajo mokre postopke (vgraditev v cementno malto), masivna stopnišča, vgraditev vrat in oken, ključavničarska dela …

D

Dozidava ali nadzidava –  Poseg na nepremičnini, ki predstavlja povečanje tlorisnih površin. To zahteva pridobitev GD pri pristojnem upravnem organu.

Druga gradbena faza – izvedba vseh kletnih nosilnih zidov pri podkletenih objektih.

E

Enostavni objekt – Konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbeno-tehničnega preverjanja. Takšen objekt ni namenjen bivanju in ne vpliva na okolje. Sem uvrščamo na primer tudi majhne stavbe do površine 20 m2, ki so zasnovane kot dopolnitev obstoječih (lopa, uta, nadstrešek).

K

Komunalni prispevek – Plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga je treba plačati občini. V omenjeni prispevek niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Od občine do občine se razlikuje, ponekod pa je lahko tudi precej drag.

M

Manj zahteven objekt – Stavba, ki ni višja od 10 metrov in kjer seštevek prostornin vseh prostorov ne presega 5.000 m3 (merjeno od terena do kapi).

N

Nadomestna gradnja – Izvedba del, ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremenijo namembnost, zunanjost, velikost in vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom uporabe nadomestnega objekta odstrani.

Nelegalni kop – Mineralne surovine se izkoriščajo na območju, za katerega ni z izvedbenim prostorskim aktom opredeljeno, da je takšna raba prostora dovoljena oziroma dopustna.

P

Peta gradbena faza – Izdelava vseh zaključnih gradbenih del in montaža elementov, mizarska, slikarska in pleskarska dela, parketi in plastični podi, keramične obloge – suhi postopki, zaključna obdelava elementov fasade, vgraditev predvidene vzidane opreme, lesenih stopnišč, ograj …

Plomba – Posebna vrsta vpisa, s katerim zemljiškoknjižno sodišče označi, da je bil vložen predlog za dovolitev določenega vpisa, vendar o njem še ni odločilo.

Podaljšana četrta gradbena faza –  Finalna slikopleskarska dela, parketni in plastični podi, obloge in druga zaključna dela ter zaključki vseh inštalacij.

Podaljšana tretja gradbena faza – Dela, ki so bila vključena že v tretji gradbeni fazi, vgrajeno zunanje stavbno pohištvo in izdelana fasada.

Pomožni objekt – Objekt za lastne potrebe, ki služi izboljšavi bivalnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin, ograja, ki omejuje dostop tretjih oseb na dvorišče, vrt ali drugo zemljišče, pomožni infrastrukturni objekt, ki predstavlja del gospodarske javne infrastrukture, vključno s cestninskimi postajami, ali del druge javne infrastrukture oziroma omrežja v javni rabi ali priključek na takšno infrastrukturo oziroma omrežje in pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, s pomočjo katerega se opravlja dejavnost kmetijstva, lova, gozdarstva oziroma ribištva.

Preddela – Priprava in ureditev gradbišča ter postavitev začasnih objektov, naprav in opreme.

Prenova – Poseg v nepremičnino na obstoječi tlorisni površini, ki pomeni tudi spremembe na konstrukciji. Pri pristojnem upravnem organu je treba pridobiti priglasitev del. Spremenijo se pogoji nosilnosti konstrukcije ali gradbeno-fizikalne lastnosti objekta oziroma njegovih delov.

Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) – Zajema celotno projektno dokumentacijo, kamor spadajo arhitekturni (tlorisi, prerezi), gradbeni, tehnološki, strojni in elektrotehnični načrti, statistični izračuni, pridobljena ustrezna soglasja.

Prva gradbena faza – Predstavlja začetek gradnje objekta. Sem štejemo pripravo terena in gradbišča, izkop gradbene jame in temeljev z odvozom humusa in izkopanega materiala v deponijo, postavitev temeljev in temeljne plošče.

R

Rekonstrukcija objekta – Spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremenijo velikost, zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave.

T

Tretja gradbena faza – Konstrukcijska gradbena dela (zidanje ali betoniranje nosilnih zidov v pritličju in etažah ter podstrešja s streho vred (krovska in kleparska dela)). Sem med drugim spada tudi izdelava vseh drugače izvedenih stropov (lesenih) in zidanje oziroma montaža dimnikov do strešne kritine.

Z

Začasni objekt – Enostavni objekt, narejen v montažni izvedbi in iz lahkih materialov, namenjen sezonski turistični ponudbi, prireditvi ali začasnemu skladiščenju in podobno, ki se postavi samo za čas trajanja takšne ponudbe, prireditve oziroma skladiščenja.

Zahtevni objekt – Stavba, ki je višja od 10 metrov in kjer seštevek prostornin vseh prostorov presega 5.000 m3 (merjeno od terena do kapi), ali gradbeni inženirski objekt, če so nosilni razponi večji od 8 metrov; objekt, namenjen hrambi in ravnanju z radioaktivnimi snovmi, objekt z globokim temeljenjem, podzemski objekt, katerega stropna konstrukcija je več kot 10 metrov pod nivojem terena, prednapeta konstrukcija, pregrada, višja od 10 metrov, most, pri katerem je vsaj ena svetla razdalja med dvema zaporednima opornikoma večja od 8,00 metrov, predor, javna železniška proga, avtocesta, hitra, glavna in regionalna cesta, luka, javno letališče, žičnica za prevoz oseb in vsaka druga žičnica, ki poteka nad stavbami, silos in rezervoar s prostornino nad 1.000 m3, energetski objekt s toplotno močjo nad 10 MW ali električno močjo nad 5 MW, daljnovod z napetostjo 110 kV in več s pripadajočimi transformatorskimi postajami, magistralni vodovod, zbirni kanal za odvod odpadne vode, odlagališče komunalnih odpadkov, če je namenjeno dvema ali več občinam, vsako odlagališče posebnih odpadkov, plinovod in naftovod ter vsak objekt, ki je višji od 18 metrov.

Zakoličenje objekta – Prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture.

Sodelujoči strokovnjaki:

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here