Glavne naloge in odgovornosti – vodja del in vodja projekta

0
5761
vodja projekta vodja del

Investitor mora k gradnji vključiti naslednje tri udeležence:

  • projektanta, ki izdela gradbeno dokumentacijo, na podlagi katere se pridobi gradbeno dovoljenje (odgovorni projektant je hkrati tudi vodja projekta),
  • izvajalca del (podjetje) oziroma vodja del (fizična oseba), ki bo gradnjo izvajal (po Gradbenem zakonu (GZ 3/I(11)), ki je v veljavi od 1. junija 2018, je to lahko tudi investitor sam, v kolikor lahko zadosti kriterijem kakovostne izvedbe)* ter
  • nadzornika, ki gradnjo nadzoruje.

* Čeprav je opredelitev gradnje v zadnjih letih bila podvržena spremembam in dopolnitvam, v novem GZ ni posebno opredeljeno, da je gradnja v lastni režiji dovoljena. Vendar iz opredelitve investitorja izhaja, da je investitor udeleženec pri gradnji objektov, ki vloži vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. prijavi gradnjo ter jo naroči ali jo za lastne potrebe izvaja sam, mora pa imenovati nadzornika in z njim skleniti pisno pogodbo. Načeloma bi investitor lahko gradil, vendar vodja del odgovarja za kvaliteto in varnost na gradbišču.  

Vsi trije so običajno podjetja ali samostojni podjetniki, ki morajo izpolnjevati pogoje za izvajanje dejavnosti projektiranja in izvajanja del. Z vsemi tremi mora investitor skleniti pisni dogovor. Vsi trije tudi imenujejo konkretno osebo, odgovorno za posamezni projekt: vodja projekta, vodjo del in vodjo nadzora. Te osebe skrbijo, da se dela izvajajo strokovno in tehnično pravilno po gradbenem dovoljenju in na koncu gradnje izdajo tudi izjave, ki jih investitor potrebuje za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Vodja del

Vodja del je fizična oseba, ki je do izvajalca del odgovorna za usklajenost izvedenega dela, s projektno dokumentacijo, predpisi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in predpisi, v katerih je natančneje opredeljene zahteve gradnje. Vodja del mora biti vpisan v imenik vodij del, v katerega je vpisan pod določenimi pogoji, ki zadevajo njegovo izobrazbo, delovno izkušnje in pa zavarovanje v primeru nezgod.

Vodja projekta

Kot vodja projekta nastopa odgovorni projektant stroke, ki pri gradnji prevladuje, torej pri gradnji hiš odgovorni arhitekt ali gradbeni inženir. Odgovorni projektant mora zadostiti še strožjim kriterijem, da je lahko vpisan v imenik projektantov pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) ali v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

Gradnjo vodi vodja del, nadzoruje pa odgovorni nadzornik. Zaradi majhnosti gradbišča običajno nista stalno prisotna, ampak po potrebi, da teče delo nemoteno in da se pojasni zapletenejše konstrukcijske sisteme.

Sodelujoči strokovnjaki:

dr. Blaž Dolinšek

http://www.gi-zrmk.si/

univ. dipl. inž. grad., Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o.

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here