Dokazilo o pravici graditi

0
945

Gradnjo lahko izvajate le na zemljiščih na katerih imate lastninsko ali drugo stvarno pravico. Pravico graditi morate dokazati tako za zemljišče na katerem je predvidena gradnja stavbe in njena gradbena parcela, kot tudi za zemljišča preko katerih bodo potekali priključki na gospodarsko javno infrastrukturo. Če imate lastninsko ali drugo stvarno pravico že vpisano v zemljiško knjigo, vam dokazil v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ne bo treba prilagati in obstoj tega  upravni organ preveri sam.

Na portalu eSodstvo, podportal ZK (https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo) so brezplačno dostopni izpisi  iz zemljiške knjige (npr. redni izpis, zgodovinski izpis, sestavljen izpis za parcelo iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra, izpis pri Dn zadevi, seznam Dn zadev, ki ovirajo dodelitev izbrane Dn zadeve).

Če lastninske ali druge stvarne pravice še nimate vpisane v zemljiško knjigo, se kot dokazilo o pravici graditi prilaga:

–  notarsko overjena pogodba o pridobitvi te pravice, ki je predlagana za vpis v zemljiško knjigo,

–  sodna ali upravna odločba, ki vam omogoča gradnjo oziroma izvajanje del,

–  sklep o določitvi vas (investitorja) kot upravljavca nepremičnine, če gre za nepremičnino v lasti njegovega ustanovitelja, razen če je iz uradnih evidenc razvidno, da je investitor zakoniti upravljavec, ali

–  druga listina, ki v skladu z zakonom omogoča gradnjo oziroma izvajanje del.

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja morate izkazati zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe objekta, ki pri enostanovanjski stavbi obsega oskrbo s pitno vodo in električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne poti ali ceste. Če potekajo priključki preko zemljišč, ki niso v vaši lasti je treba z lastniki zemljišč preko katerih potekajo priključki do gospodarske javne infrastrukture skleniti služnostne pogodbe. 

Služnost daje pravico do dogovorjene uporabe stvari, ki je v lasti nekoga drugega. Stvarna služnost je pravica lastnika nepremičnine, da izvršuje za potrebe nepremičnine določena dejanja na tuji nepremičnini ali zahtevata od lastnika služeče stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini. Stvarne služnosti so vpisane v zemljiško knjigo ter so dogovorjene v pogodbi, na podlagi zakona ali z odločbo državnega organa. Služnostne pogodbe je treba skleniti pred začetkom načrtovanja projekta in oddajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Na primer, če na zemljišču ni električne omarice in je treba elektriko speljati preko zemljišča soseda do javne električne napeljave, se mora s sosedom skleniti služnostno pogodbo in le to vpisati na njegovo zemljišče, da bo upravna enota izdala gradbeno dovoljenje.

Dobro je preveriti tudi ali je cesta na katero se želite priključiti v javni lasti. Lahko se vam zgodi, da je cesta, ki se jo v prostoru sicer uporablja kot javno cesto, še  vedno v zasebni lasti. V tem primeru morate tudi za ta zemljišča pridobiti služnostno pogodbo vse do javne poti ali ceste.

Sodelujoči strokovnjaki:

Tanja Mencin, univ. dipl. inž. arh.

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za sistem prostora in graditve, Ministrstvo za naravne vire in prostor

Prejmite redne uporabne informacije za vaš dom Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here